Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 3/2020 dne 27.3.2020

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 3/2020 dne 27.3.2020

Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc.,
Hosté: Ing. Franek (pouze k TS 04)
Omluveni: Ing. Dominika Hejduková, Ing. Robert Špalek, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Václav Mach, Ing. Renata Karasová, Ing. Šárka Janoušková
 

Program:
 1. Normalizace
  návrh Revize ČSN 73 0532 - 1. návrh AKUSTIKA
  • připomínky Ing. Bosáčková
  • přeformulovat požadavky, aby byly srozumitelné
  návrh revize ČSN 73 3451 Obklady a dlažby
  • zaslaný aktuální návrh z části obsahuje řemeslné pokyny a z části požadavky na normu pro navrhování v podrobnostech nad rámec požadavků na PD. Návrh obsahuje v příloze požadavky na hydroizolační stěrky
  • cech obkladačů se na tvorbě neúčastní
  • Ing. Keim, předseda TNK 65, zaslal na Agenturu čas podnět k založení normalizačního úkolu, a navrhl za zpracovatele ČHIS. Ke zpracování se může přihlásit kdokoliv jiný. Ing. Klečka projedná s Ing. Synkem. Je možná alternativa ČSN nebo TS ČKAIT.
  • ČSN střechy – je snaha dotáhnout, aby všechny části vyšly (odhad 2 měsíce)
 2. Rekodifikace SZ
  • čekáme na upravený návrh SZ, k projednání dle veřejných zdrojů 4.4.2020
  • návrh OTP od HK ČR, kopíruje okleštěné PSP
 3. Technické standardy ČKAIT
  1. TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
   • SVI – publikován Profesisu; článek na téma TS 02 je zařazen do Z+I č. 2/2020
   • Připraven článek do z+i ČKAIT
  2. TS 03 – Vzhled povrchů viditelných
   • termín schůzky 10.3 ve 13 hod
   • Ing. Veselá připraví základ k projednání
  3. TS 04 – Sklo ve stavebnictví
   • návrh Ing. Franek zaslán 26.3 – příště připomínky od členů TK
   • příště řešení výrobků a sestav ze skla a konstrukcí ze skal, definovat, na co přesně TS bude vztahovat. Využít i negativní vymezení, na se vztahovat nebude.
   • Vyjasnit „skleněný mobiliář“ ve veřejném prostoru i ve stavbě. zvážit využití metodiky MMR na mobiliář
  4. nový TS – Pracovní plošiny pro stavební stroje
   • zpracovatelem TS bude Ing. Václav Račanský, Ph.D. (aktiv geotechnika)
   TS obecně
    
  5. nový TS navrhování komínů
   • zpracovatel Ing. Schön a kolektiv, bude zaslán návrh obsahu

   Způsob ohodnocení hodnocení autorů, jedná se o vývoj, nutná odměna autorům TS mimo autorského honoráře; přehled odpracovaných hodin autorů připravit plán přípravy TS k projednání v PŘ
   Ing. Kolomazník pošle formulář Agentury ČAS – žádost / podnět / návrh na zařazení úkolu TN do plánu.
    
 4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
  • zpracovat návrh na založení rozborového úkolu (gesce TNK 24) „Analýza požadavků právních předpisů a technických norem stanovující požadavky přesnosti konstrukcí PS a PS.“
  • ved. Linda Veselá, proces podání žádosti L. Keim
 5. BIM
  • 26.3. pracovní distanční skupina na místi kulatého stolu – pouze diskuse nekontaktní
  • Datový standard – nebyl Agenturou ČAS obhájen
  • Nutnost diskuse k vypořádání připomínek ke standardu
  • Kulatý stůl OK bude po ukončenou nouzového stavu – vysvětlení od ČAS –
  • Dopis ČKAIT na ČAS k datovému standardu na GŘ / MPO
  • Vyjasnit odpovědnost zástupce ČKAIT za nesplnění koncepce BIM ze strany ČKAIT, zásadní
  • Účel datového standardu – kdo jej bude (zřejmě povinně) používat?
  • TK ČAS - Ing. Loukota, dále OTO – zájem o účastníky z komory
  • Příští týden koncepční stanovisko komory k datovému standardu
  • TK upozorňuje na riziko odpovědnosti zástupce ČKAIT v technické komisi Agentury ČAS, zejména při fatálně rozdílných názorech. Kompetence zástupce ČKAIT / ČKA nemohou být stejné jako expertů – osob v Komisi.
  • setkání vedení komory s vedením SPS – společná stanoviska k BIM

  Různé:
  • požadavek na přístup zdarma v rámci mimořádného stavu na ČSNonline, LB odmítl omezený počet PC (práce z domova) lze řešit změnou uživatelských stanic, kdo má tištěné normy, zdarma může využít placeného přístupu na půl roku, úprava ceny/doby obtížná
  • Ing. Bukovský – nutno řešit odměňování členů TNK za ČKAIT příště (malá účast)
  • Rozesílání pracovních materiálů CEN zástupci ČKAIT v TNK i dalších informací z TNK, členům příslušných aktivů a dalším expertům – členům Komory, Projedná Ing. Keim s Ing Slabou v Agentuře ČAS, ředitelkou odboru normalizace. V případě ČAKIT jako „kolektivního zpracovatele připomínek a podnětů a odborných stanovisek“ je možné řízené poskytování dokumentů uzavřené skupině expertů, např. členům aktivů apod. Je třeba smluvně ošetřit, aby Agentura měla přehled, popř. uměla doložit, komu byly dokumenty poskytnuty v pracovním pořádku.
   Vypracovat žádost na paní Slanou, distribuční seznam, garance Komory proti neřízení distribuci apod. Organizačně SVI. Případní součinnost, Ing. L. Keim
   generální smlouva s ČAS
  • info na příští TK- lze předávat uzavřenému kolektivu v rámci řízené distribuce – žádost na ředitelku Starou – jména osob, kterým se to bude distribuovat.
   organizačně SVI
   generální smlouva s ČAS
  • nutný etický kodex funkcionáře ČKAIT

  Zapsal a schválil: Ing. L. Bukovský

  Příští setkání 17.4.2020 v 9:00 malá zasedačka a též on-line, před začátkem TK bude zaslán odkaz
  pozvat Ing. Ondřej Franek