Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2021.01.11

Zápis výboru 2021.01.11

Jednání výboru probíhalo on-line.

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání
  Úkoly jsou průběžně plněny, plánované akce jsou z důvodu dlouhotrvajícího nouzového stavu z důvodu koronavirové situace rušeny.

 2. Plán práce 1. pol. 2021
  • 25.2.2021 Zásady navrhování otvorových výplní – ve spolupráci s Widox Holding a.s.
  • 18.3.2021 Impregnace konstrukčního dřeva – ve spolupráci s Bochemie Wood Care Bohumín, přihlášeno do projektu CŽV
  • 15.4.2021 PRESTA jižní Čechy 2018-2020 - slavnostní vyhlášení soutěžní přehlídky ve spolupráci OP ČSSI České Budějovice
  • 20.5.2021 Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 – přihlášeno do projektu CŽV
  • 17.6.2021 Současné problémy technologie vozovek - přihlášeno do projektu CŽV
  Akce se budou konat pouze v případě odvolání protiepidemiologické situace (PES).

 3. Organizace VH 2021
  Z důvodu koronavirové situace byl domluven náhradní termín VH – 3.3.2021. Tuto informaci vzali členové výboru na vědomí. Autorizovaným osobám i hostům byla zaslaná nová pozvánka. Organizační zajištění zůstává beze změn. Shromáždění delegátů se bude konat po všech VH.
  Funkční období/volební období všech orgánů je tříleté (Organizační řád ČKAIT, odst. 8).
  Na nastalou situaci a opatření reaguje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. § 20 odst. 1 tohoto zákona uvádí:

  Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob
  Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.


  Funkční období (předseda a výbor) je tímto zákonem prodlouženo do doby konání VH, kterou musíme uspořádat do 3 měsíců po skončení opatření bránící její pořádání.

 4. Různé
  Bylo připomenuto organizační zajištění PRESTY a podávání závazných přihlášek.
  Formuláře PRESTA: https://www.ckait.cz/presta-jizni-cechy-2018-2020