Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Od 1. listopadu 2023 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech Republic, a.s. (TMCZ), její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit do T-Mobile benefit opět až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou stejné hlasové i datové tarify. Podařilo se vyjednat nižší cenu u nejvyužívanějšího tarifu, což je tarif s neomezeným voláním a SMS s 1 GB dat. U ostatních se podařilo, při současném zdražování, ceny zachovat stejné. Nová rámcová smlouva má stejné číslo jako smlouva minulá 40114135223, což je zároveň číslo T-Mobile benefit pro členy ČKAIT - www.t-mobile.cz/benefit/ckait

K volání lze využít i tarify Internet 5 GB, 12 GB, neomezeně. Volání v podnikové síti (na všechny zařazené uživatele) je zdarma a 1 minuta do všech sítí v ČR stojí 2,24 Kč. Tato varianta je vhodná pro uživatele s nižším voláním, nebo uživatele, kteří chtějí být jen na příjmu a na ostatní služby využívají data. V takovém případě je tarif Internet 5 GB nejlevnější volbou.

 1. Uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace nové SIM karty)
 2. Přenesení čísla k T-Mobile od jiného mobilního operátora
 3. Přechod z Twistu na standardní tarif
 4. Převod Účastnické smlouvy

Proč zvolit T-Mobile Program?

T-Mobile Program pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) vám nabízí zlevněné ceny volání a další výhody dle Rámcové smlouvy uzavřené mezi ČKAIT a společností T-Mobile. Tyto výhody můžete využívat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a zároveň vašeho členství v ČKAIT.
Výhody z T-Mobile Programu automaticky využívají všechny Účastnické smlouvy, které jsou vedeny pod RČ / IČ, které bylo zařazeno do T-Mobile Programu. Kdo může být Členem pro účely T-Mobile Programu určuje Rámcová smlouva.

Postup pro získání výhod z T-Mobile Programu

 • Podmínkou zařazení do T-Mobile Benefit je u každého RČ / IČ účastnická smlouva, která musí být uzavřena prostřednictvím eShopu na internetové stránce https://www.t-mobile.cz/web/cz/program-t-mobile, Zákaznického centra TMCZ, Značkové prodejny či Partnerské prodejny (seznam Značkových a Partnerských prodejen naleznete na http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/o-t-mobile/kontakty/prodejny-t-mobile
 • V pořadí další Účastnické smlouvy mohou být jak nově uzavřené, přenesené od jiného operátora, převedené či uzavřené přechodem z Twist na tarif (viz. kapitola Způsoby uzavření Účastnické smlouvy).
 • Při zařazení do programu vždy uveďte své členské číslo - 7 číslic (do poznámky).
 • Číslo T-Mobile  Benefitu pro členy ČKAIT je 40114135223.
 • Pokud je aktivace/přenesení telefonního čísla úspěšná, vaše žádost o zařazení do T-Mobile Benefitu se automaticky odešle ke schválení pověřenému zástupci společnosti ČKAIT.
 • Výhody plynoucí z T-MobileBenefituu budou ze strany T-Mobile aktivovány nejpozději do 5-ti pracovních dní od potvrzení žádosti pověřeného zástupce T-Mobile Benefitu, nejpozději však od druhého celého zúčtovacího období, které bude následovat po potvrzení takové žádosti. O zařazení do T-Mobile Benefitu budete informováni zasláním SMS na telefonní číslo/čísla, o jejichž zařazení jste žádali.
 • Pozor, na své RČ / IČ můžete mít celkem nejvíc 5 mobilních telefonních čísel (do tohoto limitu se nezapočítávají Účastnické smlouvy s tarify ADSL, Televize a podnikatelskými tarify pro pevné hlasové služby).
 • Účastnické smlouvy, které Zaměstnanec / Člen uzavřel prostřednictvím obchodního zástupce TMCZ (Dealer), mohou být převedeny do T-Mobile  Benefitu pouze za předpokladu, že byly Zaměstnancem / Členem uzavřeny dříve než 6 měsíců před jejich zařazením do režimu Rámcové smlouvy.
 • Pokud již Zaměstnanec / Člen zařadil svoji první SIM kartu do T-Mobile  Benefitu, je každá jeho další SIM karta pod stejným RČ/IČ zařazena již automaticky.
 • Fyzické osoby podnikatelé nemohou s T Mobile uzavírat další smlouvy, prostřednictvím kterých by bylo možné čerpat případné další výhody. SIM karty patřící pod Smlouvu významného zákazníka, Rámcovou smlouvu nebo zařazené v jiném T-Mobile Benefitu nemohou být zařazeny do tohoto T Mobile Benefitu.

Informace o cenách a podmínkách T-Mobile Benefit

Ceny hlasových i datových tarifů vám na vyžádání pošleme emailem. Žádost zašlete na webmaster@ckait.cz.

Souběžně s využíváním výhod vyplývajících z T-Mobile Benefitu není možné využívat časově omezené nabídky T Mobile, tzv. promo akce (tyto budou automaticky deaktivovány při zařazení Vaší Účastnické smlouvy do T Mobile Benefitu).

V rámci uzavření Účastnické smlouvy, tedy i při přechodu z Twistu, je nutné uhradit standardní poplatky a zálohy. Tyto poplatky a zálohy se řídí aktuálními pravidly a ceníky společnosti T-Mobile a mohou být změněny.

Informace a nastavení služeb

Všechny další informace týkající se vaší Účastnické smlouvy nebo produktů a služeb T Mobile získáte prostřednictvím Zákaznického centra, které je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na tel. čísle 603 603 603 (4603 ze sítě T Mobile). Hovory uskutečněné z mobilní sítě T-Mobile jsou zdarma.

Prostřednictvím Můj T-Mobile, Zákaznického centra nebo na Značkových prodejnách T-Mobile můžete libovolně administrovat nastavení služeb na svých SIM kartách (např. Hlasová schránka, Zamezení identifikace volajícího, nastavení MMS zpráv, aktivace roamingu apod.). Na svých SIM kartách zařazených do T-Mobile Programu nemůžete pouze provádět změny v nastavení služby Privátní podniková síť, které může provádět pouze společností ČKAIT stanovený administrátor.

Ukončení poskytování výhod z T-Mobile Benefit

V případě zrušení, pozastavení, odejmutí autorizace ČKAIT nebo při ukončení Rámcové smlouvy mezi společností a TMCZ budou výhody z T-Mobile Programu automaticky deaktivovány na všech vašich SIM kartách. O ukončení poskytování výhod z T Mobile Programu můžete požádat i sami. O případné změně T-Mobile Programu či Rámcové smlouvy Vás bude informovat zástupce společnosti.

Ukončení T-Mobile Programu nebo účasti v něm nemá vliv na platnost uzavřených Účastnických smluv. Jejich cenové podmínky se dále budou řídit dle aktuálně platného Ceníku služeb pro tarifní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Způsoby uzavření Účastnické smlouvy

Uzavřít Účastnickou smlouvu s T-Mobile můžete těmito způsoby:

 1. uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace),
 2. přenesení telefonního čísla do mobilní sítě T-Mobile od jiného mobilního operátora (Vodafone, O2),
 3. přechod z Twistu na standardní tarif,
 4. převod stávající smlouvy od jiného zákazníka sítě T-Mobile.
 • Každou Účastnickou smlouvu uzavřete vždy na vaše jméno a rodné číslo / pokud jste podnikatel pak na své IČ.
 • Účastnickou smlouvu můžete uzavřít i na dobu neurčitou. Pokud využijete nabídky tarifního zvýhodnění (HIT) nebo nabídku koncového zařízení za zvýhodněnou cenu, pak se Účastnická smlouva uzavírá na dobu určitou 24 měsíců. Účastnické smlouvy v T-Mobile Programu nemohou využívat nabídku speciálních tarifů a jiné speciální nabídky. TMCZ si vyhrazuje právo u Účastnických smluv v T-Mobile programu tyto nabídky či tarify bez náhrady deaktivovat.

A. Uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace nové SIM karty)

Účastnickou smlouvu uzavřete vždy na své jméno a rodné číslo / IČ.

Uzavření nové Účastnické smlouvy můžete provést:

Pro automatické odeslání žádosti o zařazení do T-Mobile Programu po aktivaci potřebujete znát číslo T-Mobile Programu (pro aktivaci přes eShop i přístupové heslo), které získáte od pověřeného zástupce společnosti ČKAIT.

Doklady potřebné k aktivaci na Značkové prodejně, Partnerské prodejně T-Mobile:

 • Fyzická osoba podnikatel – výpis z živnostenského rejstříku (originál nebo ověřená kopie mladší 3 měsíců).
 • Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie mladší 3 měsíců) + osoba, která není členem statutárního orgánu, musí předložit také ověřenou plnou moc k uzavření Účastnické smlouvy.
 • Fyzická osoba s českou státní příslušností – občanský průkaz.
 • Fyzická osoba - cizinec – 2 doklady: pas (nebo obdoba OP pro občany Slovenské republiky) a dále jeden z následujících dokladů: Zelená karta, povolení k dlouhodobému pobytu, dlouhodobé vízum s prokázáním adresy, diplomatický průkaz, výpis z bankovního účtu s uvedením adresy v ČR (pouze cizinci ze zemí EU), výpis platby za elektřinu, vodu, plyn ... (např. od SME, PRE, ...) s uvedením adresy v ČR.

V případě uzavírání nové Účastnické smlouvy vám vaše nové telefonní číslo bude přiděleno automaticky. Pokud ale chcete mít snadno zapamatovatelné telefonní číslo, nabízíme vám zlatá a stříbrná čísla nebo číslo podle vašeho výběru (viz kapitola http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/volani/pausalni-tarify/smlouva/uzavreni-smlouvy/zlata-stribrna-a-vybrana-cisla). Tato čísla jsou zpoplatněna.

Služeb sítě T-Mobile můžete začít využívat zpravidla do druhého dne od uzavření Účastnické smlouvy (nejpozději do 5 dní). Délka procesu závisí na zvoleném objednacím kanálu. Výhody z T-Mobile Programu budou aktivovány nejpozději do 5 pracovních dní od autorizace (potvrzení vašeho nároku na účast v T-Mobile Programu) pověřeným zástupcem společnosti ČKAIT.

B. Přenesení čísla k T-Mobile od jiného mobilního operátora

4 kroky jak snadno přejít k T-Mobile a přenést si s sebou i své stávající telefonní číslo jiného mobilního operátora:

 • nejprve uzavřete novou Účastnickou smlouvu s T-Mobile,
 • po aktivaci nové Účastnické smlouvy zákazník obdrží SMS zprávou jedenáctimístný číselný Kód přenositelnosti čísla (KPČ/PAC), který potřebuje pro podání výpovědi u svého operátora i pro další kontakt s T-Mobile.
 • následně podáte výpověď u svého stávajícího operátora,
 • při samotném přenosu čísla bude původní SIM karta jiného operátora deaktivována a nová SIM karta v mobilní síti T-Mobile bude aktivována.

Pro automatické odeslání žádosti o zařazení do T-Mobile Benefit po přenesení telefonního čísla, potřebujete znát číslo T-Mobile Benefit (pro uzavření nové Účastnické smlouvy přes eShop i přístupové heslo), které získáte od pověřeného zástupce společnosti ČKAIT.

Krok 1 - Uzavřete novou smlouvu s T-Mobile

Uzavřít Účastnickou smlouvu můžete:

Doklady potřebné k přenesení telefonního čísla do mobilní sítě T-Mobile na Značkové prodejně a Partnerské prodejně T-Mobile viz kapitola A.

Upozornění: Může se stát, že vaše telefonní číslo nebude opouštěným operátorem uvolněno k přenesení čísla. Pokud tato situace nastane a vy jste již uzavřeli Účastnickou smlouvu na dobu určitou s T-Mobile, bude nová SIM karta automaticky aktivována s jiným telefonním číslem z rozsahu T Mobile. Uzavřete-li Účastnickou smlouvu na dobu neurčitou a vaše telefonní číslo nebude uvolněno k přenesení čísla, bude tato nově uzavřená smlouva na dobu neurčitou automaticky zrušena.

Krok 2 - Podejte výpověď u svého stávajícího mobilního operátora

Pokud jste zákazníkem s předplacenou službou:
Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď

 • zasláním SMS ve tvaru PRENOS KPČ PUK (například tedy PRENOS 12345678901 12345678) na telefonní číslo 999111
 • zavoláním na *33
 • na značkové prodejně Telefónica O2.

Pro výpověď budete potřebovat PUK (na značkové prodejně stačí SIM karta).

Zákazníci s Vodafone kartou mohou podat výpověď

 • zavoláním na *077 (budete potřebovat své heslo do hlasové samoobsluhy).

Při podání výpovědi uveďte KPČ. Výpověď musí být podána do 10-ti pracovních dní od podání objednávky přenesení čísla a to v pracovních hodinách, tj. v pracovní dny 9:00 - 17:00. Výpověď nepodávejte ihned po obdržení KPČ, ale počkejte nejméně 3 pracovní hodiny. Opouštěný operátor by vám měl nejpozději následující pracovní den sdělit výsledek ověření objednávky. Pokud by vám opouštěný operátor nesdělil výsledek ověření včas, kontaktujte nás na bezplatné lince 800 73 73 73.

Pokud máte uzavřenu tarifní smlouvu:
Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď

 • poštou
 • na prodejně Telefónica O2.

Můžete použít formulář: Formulář pro podání výpovědi (pro zákazníky Telefónica O2).

Zákazníci Vodafone mohou podat výpověď

 • zavoláním na *077 v pracovních hodinách (v pracovní dny 9:00 – 17:00), budete potřebovat heslo do hlasové samoobsluhy.

Výpověď musí být podána do 10-ti pracovních dní od podání objednávky přenesení čísla. Výpověď musí vždy obsahovat KPČ a identifikaci zákazníka, jako důvod uveďte přenesení čísla. Po podání výpovědi má opouštěný operátor maximálně 5 pracovních dní od autorizace zákazníka na ověření objednávky a výsledek je povinen vám sdělit. Pokud by vám opouštěný operátor nesdělil výsledek ověření včas, kontaktujte nás na bezplatné lince 800 73 73 73.
 

Krok 3 - Deaktivace původní a aktivace nové SIM karty

Deaktivace SIM karty opouštěného operátora bude provedena v naplánovaný den mezi 0:00 a 2:00. Následně bude mezi 4:00 a 6:00 aktivována nová SIM karta v síti T-Mobile. Do svého mobilního telefonu vložte ráno SIM kartu T Mobile (SIM kartu obdržíte při uzavření Účastnické smlouvy). Od této chvíle můžete využívat služby sítě T-Mobile.
 

C. Přechod z Twistu na standardní tarif

Přechod z Twistu na standardní tarif se nepovažuje za nově uzavřenou Účastnickou smlouvu.

Písemnou Účastnickou smlouvu ke Twist SIM kartě uzavřete vždy na své jméno a rodné číslo / IČ.

Přechod z Twistu a s tím spojené uzavření Účastnické smlouvy můžete provést:

 • online prostřednictvím T-Mobile e-Shopu (neplatí pro občany bez české státní příslušnosti), osobně na Značkové prodejně či Partnerské prodejně T-Mobile, kde s Vámi budou vyplněny všechny potřebné formuláře - seznam Značkových a Partnerských prodejen naleznete na: http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/o-t-mobile/kontakty/prodejny-t-mobile
 • zavoláním na Zákaznické centrum T-Mobile 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile) nebo 800 73 73 73.

K přechodu z Twistu na tarif je potřeba na Značkové prodejně nebo Partnerské prodejně T Mobile fyzicky předložit převáděnou Twist SIM kartu.

Doklady potřebné k přechodu z Twistu a s tím spojené aktivaci na značkové prodejně viz kapitola A.

Při přechodu z Twistu vám zůstává tel. číslo zachováno. Zůstatek kreditu (kladný nebo záporný) na vaší Twist kartě bude automaticky převeden do prvního Vyúčtování služeb T-Mobile.

Přechod je uskutečněn zpravidla do druhého dne (nejpozději do 5 dní) po podání žádosti. Délka procesu závisí na zvoleném kanálu.
 

D. Převod Účastnické smlouvy

Převod Účastnické smlouvy se nepovažuje za nově uzavřenou Účastnickou smlouvu.

Převod Účastnické smlouvy umožňuje Členovi ČKAIT převzít smluvní závazky sjednané mezi T Mobile a původním účastníkem. Původní účastník může být například váš rodinný příslušník / obchodní partner, kterého chcete zahrnout do T-Mobile Programu. Jeho Účastnickou smlouvu musíte tedy převést na své jméno a RČ / IČ.

Jako nový účastník přebíráte původní Účastnickou smlouvu včetně všech závazků. Nastavení konkrétních služeb (např. výběr roamingového tarifu) si zvolíte ihned při převodu v převodním formuláři na Značkové prodejně či Partnerské prodejně. Převod Účastnické smlouvy může být uskutečněn pouze při uhrazení všech závazků původního účastníka, které jsou v den převodu po splatnosti. Předmětem převodu jsou také složené zálohy. Pokud původní účastník zálohu nesložil, budete vyzváni k jeho složení při převodu na Značkové prodejně nebo Partnerské prodejně.

Dohodu o převodu Účastnické smlouvy můžete uzavřít:

Při převodu Účastnické smlouvy nedochází k přerušení poskytování služeb a převod je proveden okamžitě.

Převod smlouvy do T-Mobile Programu je zdarma, pokud je RČ / IČ účastníka (Člen) v T-Mobile Programu již zařazeno.