Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2014

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2014

Datum a začátek jednání: 14. Leden 2014, 15.00 hodin
Místo konání: sál Národního domu Smíchov, náměstí 14.října č.16/82, Praha 5
Přítomní (viz prezenční listiny) – originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha.

 1. Valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za rok 2013 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Michaelem Trnkou, CSc., st.
  2. Plán činnosti výboru oblasti Praha na rok 2014 přednesený na této VH předsedou výboru oblasti Praha Ing. Michaelem Trnkou, CSc., st.
  3. Návrh kandidátů na členy představenstva, stavovského soudu, dozorčí rady

 2. Valná hromada zvolila:
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 29.3.2014, v počtu 64 delegátů a 10 náhradníků – jmenné složení uvedeno v zápise volební komise

 3. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2013 a výhledu na rok 2014.
  2. Zprávu dozorčí rady přednesenou na této VH tajemníkem Dozorčí rady ČKAIT Ing. Miroslavem Zicháčkem.

 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti Praha:
  1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2014

 5. Valná hromada zmocňuje:
   Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD 2014.

Schváleno v 17.32 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto:
všechny body s výjimkou bodů B a A3(247 pro – 1 zdržel – 1 proti)
body B a A3 – viz samostatný protokol volební komise

24. 01. 2014