Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usneseni Valné hromady OK Ostrava

Usneseni Valné hromady OK Ostrava

USNESENÍ

Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konané dne 23. 1. 2012 v Domě kultury města Ostravy.

A/ Valná hromada schvaluje :

- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2011, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – předsedou oblasti
- Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2011, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Vlastimilem Šmiřákem
- Výsledky voleb do :
• Výboru oblasti
• Dozorčí komise Brno
• Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 17. 3. 2012 a možnost jmenování náhradníků předsedou OK ČKAIT Ostrava. Zápis o výsledku voleb výboru oblasti , dozorčí komise a delegátů na Shromáždění delegátů, je součástí Usnesení valné hromady.

B/ Valná hromada bere na vědomí :

- Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti a hospodaření ČKAIT v roce 2011
- Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT

C/ Valná hromada ukládá:

Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2012 a to zejména :
- spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
- udržovat a dále rozvíjet spolupráci se Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU
Ostrava a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
- v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2012 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU
Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
- zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
- usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
- nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace
- dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou

D/ Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se obrací na své členy:

- aby důsledně dbali na kvalitu své práce a na korektní vztahy se zákazníkem
a ostatními účastníky výstavby a tak napomáhali zvyšovat prestiž ČKAIT
- aby se nadále aktivně zapojovali do programu celoživotního vzděláváni členů ČKAIT
- aby aktualizovali, nebo oznámili svou e-mailovou adresu do oblastní kanceláře
ČKAIT Ostrava

E/ Valná hromada děkuje hostům a členům komory za jejich účast a vystoupení na valné hromadě a ukládá výboru oblasti zodpovědně posoudit všechny přednesené informace, připomínky, doporučení, náměty a vhodným způsobem je využít pro zkvalitnění činnosti komory.

Zahájení valné hromady se zúčastnilo 245 členů z 2 514 (9,75 %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava a 26 hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise. Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných )
123 hlasů.
Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo).

Návrhová komise pracovala ve složení :
Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný,
Ing. Kamil Šamárek

Mandátní komise : Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková,
Ing. Otakar Mikula

Volební komise : Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Jaroslav Habrnal,
Ing. Martin Vilč

Předseda OK ČKAIT : Ing. Svatopluk Bijok

10. 02. 2012