Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady OK Praha ze dne 20. ledna 2009

Usnesení valné hromady OK Praha ze dne 20. ledna 2009

Valná hromada
 • schvaluje
  • zprávu o činnosti výboru oblasti za rok 2008 přednesenou Ing. M.Trnkou, CSc.,
  • plán činnosti na rok 2009 přednesený Ing. Michaelem Trnkou, CSc.,

 • bere na vědomí
  • informaci předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o činnosti ČKAIT v roce 2008 a výhled činnosti ČKAIT v roce 2009 přednesený Ing. Pavlem Křečkem,
  • zprávu o činnosti dozorčí rady regionu přednesenou tajemníkem dozorčí rady Ing. Miroslavem Zicháčkem

 • volí
  • členy výboru oblasti Praha,
  • delegáty oblasti na Shromáždění delegátů dne 21. března 2009,

 • zmocňuje
  • přednostu oblasti Praha k případnému výběru náhradníků za omluveného delegáta na shromáždění delegátů dne 21. března 2009,

 • ukládá
  • výboru zařadit náměty z diskuse do plánu činnosti,
  • výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti na rok 2009,
  • výboru oblasti řešit problematiku energetických štítků předkládaných stavebnímu úřadu jako součást projektové dokumentace dokladující splnění technických podmínek pro výstavbu a informovat členskou základnu o podniknutých krocích zprávou na webových stránkách ČKAIT

Za návrhovou komisi: Ing. Eva Patáková

Předsedající: Ing. Michael Trnka, CSc.
11. 02. 2009