Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VH ze dne 20. 1. 2014

Usnesení VH ze dne 20. 1. 2014

USNESENÍ

Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava,
konané dne 20. 1. 2014 v Domě kultury města Ostravy.
 1. Valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti - přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – předsedou oblasti
  2. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2014
 2. Valná hromada zvolila:
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2014
 3. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2013
  2. Zprávu dozorčí rady přednesenou Ing. Vlastimilem Šmiřákem
  3. Seznámení s kandidáty na členy představenstva a dozorčí rady.
  4. Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT
 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti:

 5. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2014 a to zejména :
 • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
 • udržovat a dále rozvíjet spolupráci s VŠ MS kraje
 • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2014 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
 • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
 • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
 • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace
 • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou
 • Valná hromada zmocňuje:
  1. Předsedu výboru oblasti Ing. Svatopluka Bijoka k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD.
   Zahájení valné hromady se zúčastnilo 231 členů z 2 585 ( 8,93 %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava a 27 hostů, z 56 hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise). Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných ) t.j. 117 hlasů.
   Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo).

   Návrhová komise pracovala ve složení : Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Kamil Šamárek

   Mandátová komise : Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková, Ing. Jaroslav Kašpárek

   Volební komise : Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal, Ing. Libor Hlisníkovský
  Předseda OK ČKAIT : Ing. Svatopluk Bijok
  Příloha: Zápis volební komise
  06. 02. 2014