Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z valné hromady oblasti ČKAIT České Budějovice dne 1.3.2023

Usnesení z valné hromady oblasti ČKAIT České Budějovice dne 1.3.2023

Usnesení z valné hromady oblasti ČKAIT České Budějovice dne 1.3.2023

Návrhová komise pracovala ve složení:
Předseda: Ing. Vladimír Dufek
Členové: Ing. Šárka Janurová, Ing. František Přibyl

Valná hromada na svém dnešním zasedání 

 1. SCHVALUJE
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2022 přednesenou předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem
  2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2023
  3. Rozpočet na rok 2023
  4. Nominace do orgánů ČKAIT:
   • Představenstvo - Ing. František Konečný, Ph.D.
   • Dozorčí rada - Ing. Šárka Janurová
   • Stavovský soud - Ing. Jaroslav Hodina
 2. ZVOLILA
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů:
   Ing. Milan Borovka, Ing. František Hladík, Ing. Šárka Janurová, Ing. Jan Jelínek, Ing. Karel Kocina, Ing. František Konečný Ph.D., Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská, Daniel Šmejkal, Ing. Jan Závitkovský
  2. Náhradníky Shromáždění delegátů:
   Ing. Andrea Jankovcová, Ing. Jan Mašek, Ing. Miloslava Melounová, Ing. Dalibor Návara
 3. BERE NA VĚDOMÍ
  1. Informaci předsedy Komory o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou, kterou přednesl předseda oblasti
  2. Zprávu dozorčí rady
  3. Informace z vystoupení hostů
 4. UKLÁDÁ
  1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2023 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
  2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
  3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

USNESENÍ bylo přijato hlasováním. Počty hlasů: PRO:97/PROTI:0/ZDRŽELO SE 8

22. 03. 2023