Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z Valné hromady oblasti Olomouc 2014

Usnesení z Valné hromady oblasti Olomouc 2014

Zpráva volební komiseDelegáti na Shromáždění delegátů 29.3.2014 v Praze jsou zvoleni:
  Ing.Jiří Dan
  Ing.Michal Majer
  Ing.Anežka Najdekrová
  Ing.Petr Staněk
  Ing.Zdeněk Rozsypal
  Ing.Jiří Švub
  Ing.Zdeněk Tomek
  Ing.Milan Válek
  Ing.Jaromír Vrba,CSc.
Náhradníci:
  Ing.Jiří Kožušníček
  Ing.Radek Mikula
  Ing.Jan Drábek
  Ing.Jan Tomek
členové volební komise:
  Ing.Milan Stejskal, podepsán v.r
  Ing.Vladimír Poštulka, podepsán v.r.
  Ing.Jana Černá, podepsána v.r.
  Ing.Tomáš Tužín,podepsán v.r.

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 21.1.2014


 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2013 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,a plán činnosti na rok 2014.
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy ČKAIT Ing.Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2013
  • Zprávu dozorčí rady
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.
 3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromáždění delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby
 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2014 včetně náhradníků na Shromáždění delegátů konaného dne 29.března 2014 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2014
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2014
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.
  • Výboru oblasti, aby na vyžádání vypisovatelů veřejných zakázek poskytoval seznam členů pro tuto činnost nahlášených
  • Výboru oblasti získávat informace o možnosti rozšíření přednášek – webinářů na oblast
 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise,součástí které jsou zvolení delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.

  Valné hromady se zúčastnilo 113 členů z 1418 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni.Usnesení bylo přijato hlasováním:
   pro - 113 členů
   proti - 0
   zdržel se - 0
Návrhová komise pracovala ve složení:
  Ing.Jan Drábek ,podepsán v.r.
  Ing.Libor Blaťák ,podepsán v.r.
  Ing.František Hušek,podepsán v.r.
Za mandátovou a volební komisi: Ing.Milan Stejskal,podepsán v.r.
03. 03. 2014