Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada 2013 - Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem

Valná hromada 2013 - Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 17. 01. 2013 v Národním domě v Ústí nad Labem

Uvítání, slavnostní zahájení provedl předseda OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty a představitele ČKAIT. Pan senátor J. Doubrava (Severočeši CZ) požádal o slovo v úvodu jednání. Poděkoval za dobré vztahy a potvrdil další spolupráci s Komorou při legislativní činnosti a prosazování našich návrhů, požádal o „vyzbrojení“ podklady tak, aby mohl zájmy autorizovaných osob a odborné připomínky ČKAIT uplatnit. Po úvodní části bylo tradičně jednání přerušeno „kulturní vložkou“. Tentokráte vystoupil Zájmový kroužek Mažoretky Budyně nad Ohří. Byla schválena volba delegátů a náhradníků na SD 2013 aklamací. Byly zvoleny komise: mandátová, návrhová a volební. Řízením jednání pověřen Ing. David Jedinák

Zpráva přednosty OK o činnosti:

Zprávu o činnosti Oblasti za rok 2012 a výhled do roku 2013 přednesl předseda Ing. Mandík. Připomněl, že rok 2012 byl 20. rokem existence ČKAIT a že tato tradice zavazuje. Za rok 2012 se počet členů v kraji zvýšil o 16, celkem počet členů 1 750. Odborné školy v kraji se již dlouho potýkají s problémem tzv. optimalizace vzdělávání, které řídí Kraj. V oblasti CŽV se uskutečnilo 35 akcí (27 přednášek a seminářů, 4 odborné presentace ve spolupráci s OK a řada dalších neevidovaných a 4 exkurzí). Vyzdvihl hlavní akce v regionu – Mezinárodní konferenci Polní geotechnické metody v Ústí n. L. (pořadatel AZ Consult) a mezinárodní konferenci Železniční dopravní cesta v Děčíně (pořadatel VOŠaSPŠSSD v Děčíně). Zájem je o měsíční semináře s právní problematikou ve stavebnictví. Zcela mimořádnému zájmu se těšily oba semináře Ing. Patera k novele Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, kde účast dosáhla 140 členů. Zajímavé byly exkurze do SSÚD Řehlovice, odkud je zajišťována údržba D8 včetně nejdelších dálničních tunelů Panenská a Libouchec, exkurze na stavby malých vodních elektráren v Litoměřicích a Roudnici, nový Kampus UJEP v Ústí n. L., vznikající rekonstrukcí a dostavbu bývalé nemocnice a Adventní setkání v Žatci, připravené společně s OK Karlovy Vary. S ohledem na končící 3letý cyklus CŽV konstatoval, že podle informací splní svou povinnost podat čestné prohlášení o vzdělávání necelých 20 % členů Komory a tito obdrží Certifikát odbornosti. Certifikát jim garantuje určité zvýhodnění v případě škodní události. Jenže kdo se vzdělává, pravděpodobně škodu klientovi nezpůsobí. To spíše hrozí od těch zbývajících 80 % členů Komory, kteří se buď nevzdělávají, nebo bez jakékoliv sankce čestné prohlášení nepodají. Protože se průběžně zvyšuje počet pojistných událostí členů Komory a roste pojistné plnění, měla by se Komora vážně zabývat tím, jak členy ke vzdělávání „přinutit“, případně jim neplnění této povinnosti znepříjemnit. Vzpomínáme na velké úsilí vedení Komory zabránit přezkušování našich členů ministerskými úředníky – místo toho bylo prosazeno CŽV. V letošním roce je připraveno vyhlášení další ročníku krajské soutěže Stavba Ústeckého kraje 2012. Podrobnosti budou včas uvedeny na stránkách OK ČKAIT UL a OHK LT. Zprávu Dozorčí komise přednesl pan Tomáš Zdvořáček, o kontrole hospodaření v OK za rok 2012 a o činnosti Dozorčí komise zejména na úseku kontroly deníků AO.

Dalším bodem bylo vystoupení Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT

Poděkoval předsedovi OK za činnost v oblasti i v Představenstvu ČKAIT. Připomenul 100 leté výročí vyhlášení Inženýrské komory Českých zemích v rámci tehdejšího Rakousko – Uherska. Vysvětlil nejasně formulované pravomoce AT v rámci novely Stavebního zákona, což se podařilo úsilovným jednáním Komory s MMR ČR, výsledkem je nové Společné stanovisko – AT PS mohou dnes dělat víc, než dle původního znění před novelou. Připomenul snahu Komory o zavedení povinného autorského dozoru autorem, což dle současného právního stavu není povinné a autorský dozor může dělat i neautor. V oblasti ekonomické se pozastavil na absurditou, kdy poslanci, senátoři a soudci nemusí platit z „náhrad“ sociální a zdravotní pojištění ale ostatní smrtelníci musí. Nový pojišťovací makléř vyšel z výběrového řízení, nic nebude omezeno, naopak se pojistné podmínky mění ve prospěch členů Komory. V oblasti vzdělávání připomenul nutnost školit mladé projektanty kolem panelových domů, neboť je neznají a paneláky tady budou ještě hodně dlouho – je uzavřena dohoda se SFRB, Ing. Kolibou. Na závěr probral problematiku Zelených úspor, energetické štítky a podobně. Vyzval členy Komory, ať posílají do Z+i články o své práci, o zajímavých stavbách či řešeních.

Vystoupení hostů

Kromě pana senátora Jaroslava Doubravy, který vystoupil v úvodu, se přihlásila paní Marie Báčová k problematice energetických posudků a štítků. Dále zástupce našeho nového pojišťovacího makléře pan Rak, který potvrdil zlepšení pojistného plnění a spolupráce mezi členy a makléřem.

Volby delegátů a náhradníků na SD 2013 Na VHO bylo rozesláno 1750 pozvánek podle počtu členů v oblasti k 31. 12. 2012. Přítomno je 131 členů, což je 7,49 %. Volby delegátů na SD 2013 Zvoleno podle směrného čísla 12 delegátů: Ing. Avenarius Zdeněk, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, Fůs Václav, Ing. Filip Josef, Ing. Brožka Václav, Ing. Mandík Martin, Ing. Ouvín Josef, Ing. Sinkule Petr, Ing. Vodák Zbyněk, Ing. Vrba Jaroslav, Ing. Zeman Zdeněk Volby náhradníků na SD 2013 Zvoleni 3 náhradníci bez pořadí: Procházka Jiří, Šimonek Jaroslav a Ing. Zima Jiří Diskuse nebyla příliš rozsáhlá, přihlásili se pouze 2 účastníci. Ing. Š. Draxlová se zajímala o kritéria pro uznávání členů ČKAIT v Evropě. Byla Ing. Zimovou odkázána na naše stránky www.ckait.cz. Ing. J. Zima informoval o velkém zájmu z Německé strany o projektanty z ČR, pokryjí je při práci v SRN sami. Usnesení Návrh na usnesení přednesl Ing. Avenarius. V době hlasování bylo přítomno 101 členů ze 131 z prezence. Usnesení přijato 100 hlasy, 1 hlas proti. Na závěr poděkoval předseda OK Ing. Mandík přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení a neformální další diskusi.
31. 01. 2013