Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada 2014 oblasti Pardubice

Valná hromada 2014 oblasti Pardubice

U S N E S E N Í valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 13.1.2014
 1. Valná hromada schvaluje:
  • zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2013 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2014, kterou přednesl předseda ing. Radim Loukota.

 2. Valná hromada zvolila:
  • 7 delegátů a 2 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 29.3.2014 v Národním domě na Smíchově.

 3. Valná hromada bere na vědomí:
  • informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2013.
  • zprávu dozorčí rady ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT

 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti Pardubice:
  • publikovat průběh a závěry VH oblasti do „Zpráv a informací ČKAIT“,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob o aktuální problematice dle programu na I. pololetí 2014,
  • do 30.4.2014 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semináře a exkurze na II. pololetí 2014
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice,
  • vyhodnotit diskuzi na valné hromadě,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě (prováděcí vyhlášky stavebního zákona, zákon o veřejných zakázkách, legislativa o bezpečnosti při provádění stavebních prací, novela energetického zákona a prováděcích vyhlášek, nový občanský zákoník atp.).

 5. Valná hromada zmocňuje:
  • předsedu oblasti Pardubice k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta Shromáždění delegátů.
Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Podle zprávy mandátové komise na valné hromadě hlasovalo 158 autorizovaných osob ČKAIT z oblasti Pardubice. Pardubice dne 13.1.2014 Za návrhovou komisi: Ing. Drahomír Ježek, předseda - podepsán v.r. Ing. Jiří Musil, člen - podepsán v.r. Ing. Miroslav Němec, člen - podepsán v.r. Za OK ČKAIT Pardubice ověřil: Ing. Radim Loukota, předseda výboru - podepsán v.r.
28. 02. 2014