Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí v roce 2021 - sem.

Zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí v roce 2021 - sem.

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti zápisu práv k nemovitostem, které jsou předmětem katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při výmazu zástavních práv a věcných břemen jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, u kterých se má za to, že zanikla nebo se promlčela, které vyvolala novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Přehled základních právních předpisů upravujících agendu katastru nemovitostí.
  • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, zásada formální a materiální publicity.
  • Předmět evidence katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla).
  • Druhy zápisů do katastru nemovitostí (vklad, záznam a poznámka, zápis upozornění a zápisy jiných údajů katastru nemovitostí).
  • Zápis věcných práv, práv zřízených jako věcná, zápis nájmu a pachtu do katastru nemovitostí vkladem.
  • Zápis jednotek vymezených podle občanského zákoníku a jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů.
  • Zápis odvozených práv od vlastnického práva (zejména příslušnost hospodařit nebo právo hospodařit s majetkem státu, správa městských částí s majetkem hl. m. Prahy, hospodaření městských částí s majetkem statutárních měst) záznamem.
  • Zápis významných informací týkajících se nemovitostí nebo v katastru nemovitostí evidovaných vlastníků a jiných oprávněných, poznámkou.
  • Diskuse, závěr.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Květa Olivová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
4. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.), budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 1

 

Pro vstup do budovy se prosím na recepci prokažte potvrzením o očkování nebo negativním antigenním či PCR testem.


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
74
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101462 Roman Otisk
2 0000207 Ing. Ivan Horák
3 0000975 František Kábele
4 0007217 Miloslav Bejvl
5 0000636 Vladimír Vrbka
6 1201746 Ing. Martin Černý