Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Závěr III. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT

Závěr III. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT


5.1. Autorizované osoby individuálního programu oznámí k 31.12.2009 své oblastní kanceláři formou "Čestného prohlášení" na internetových stránkách nebo předložením průkazu jakým způsobem plnily své vzdělávání v letech 2007 - 2009.

5.2. Autorizovaným osobám, které se účastní programu a získaly min. 12 kreditů /nebo odpovídající podíl kreditů u osob, které se přihlásily později/ a těm, jejichž forma individuálního vzdělávání je v souladu se zásadami Programu CŽV vydá OK "Osvědčení o absolvování III. běhu CŽV ČKAIT na léta 2007 - 2009."

5.3. Na autorizované osoby, které se nepřihlásí do program CŽV bude pohlíženo, jako na členy ČKAIT, kteří se neúčastní celoživotního vzdělávání. Na autorizované osoby, které nedosáhnou 12 kreditů, nebo jejichž forma CŽV neodpovídá zásadám Programu, bude pohlíženo jako na členy ČKAIT, kteří se účastní celoživotního vzdělávání pouze částečně.

5.4. Členové ČKAIT, kteří získali diplom II. běhu mají sníženu spoluúčast na pojištění autorizovaných osob při pojistné události na částku 5000.- Kč (bude upraveno dle konečného znění pojistné smlouvy).

5.5. U osob, které se CŽV neúčastní bude k této skutečnosti přihlíženo při posuzování jejich odborné způsobilosti ve všech událostech podle Profesního a etického řádu ČKAIT.
24. 09. 2009