Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
4. srpen 2023

Pohyb po historických centrech měst je pro nevidomé často slepou uličkou

TZ 15/2023: ​ Jen obtížně se v historických centrech měst orientují nevidomí a slabozrací občané a turisté. Dokládá to dosavadní praxe, kdy jim pohyb značně komplikují například neoznačené schody, chybně provedené značení nebo osazení prosklených prvků, neidentifikované rozměry a povrchy staveb nebo nedokonalé, či dokonce přerušované vodicí linie. Bohužel se to často týká i nově opravených veřejných prostranství. Stav, kdy jsou nevidomí vystaveni značným komplikacím a nezřídka i riziku úrazu, by se ale měl změnit.

ČKAIT
7. červen 2023

Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR

TZ 14/2023: Do 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022 se přihlásilo 74 skvělých staveb. Všechny přihlášené stavby byly v těchto dnech zveřejněny na stránce cik.ckait.cz. Můžete hlasovat a vybrat stavbu, která získá Cenu veřejnosti. Hlasování veřejnosti bude probíhat až do konce srpna. Odborné posouzení přihlášených staveb probíhá v červnu. Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na sobotu 21. října při příležitosti Shromáždění delegátů ČKAIT.

ČKAIT
5. červen 2023

Nový stavební zákon rozvolňuje výstavbu – přínosy i nedostatky ukáže až praxe.

TZ 13/2023: Polovičatý. Tak hodnotí výsledek úpravy nového stavebního zákona v podobě jeho schválené věcné novely autorizovaní inženýři a technici. Věcná novela ve Sbírce zákonů vyšla právě dnes – 5. června. Nejde přitom jen o faktické konsensy týkající se rychlosti povolovacího řízení, mj. v návaznosti na digitalizaci, nebo kvalitu výstavby. Skutečný přínos nebo rizika rekodifikace stavebního práva ve skutečnosti budou definovat až stavebně-technické prováděcí předpisy, které budou projednávány teprve v následujících měsících. A zároveň doba, jež po 1. 7. 2024, kdy se začne nový stavební zákon aplikovat, prověří dopad liberálnějších podmínek výstavby na veřejný zájem. A to včetně sousedských vztahů.

ČKAIT
25. květen 2023

K lepší dostupnosti bydlení v ČR mohou přispět i modulární systémy dřevostaveb

TZ 12/2023: Co se skrývá pod pojmem dostupné bydlení? Za první republiky se důstojný domek dal získat za cenu jednoho ročního platu zaměstnance Baťových závodů ve Zlíně. I po letech jsou tamní „dělnické“ kolonie stále obdivované pro svou architekturu a urbanismus i dobový standard. Současná situace je diametrálně odlišná: v Praze na nový byt vloni nestačilo již ani 17 průměrných hrubých ročních platů. O rozevřených nůžkách mezi nabídkovou cenou nových bytů a domů a kupní silou obyvatel České republiky už byly napsány stovky článků. Stávající vládní návrh na snížení DPH u bytů na 12 % je spíše symbolickou finanční korekcí.

ČKAIT
12. duben 2023

Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech

TZ 8/2023: Rekonstrukce historického domu, rozšíření lázní, most přes řeku nebo vodní nádrž na potoku. Soutěžní přehlídka dokončených staveb PRESTA se sice vztahuje pouze na díla realizovaná v Jihočeském kraji, zároveň ale dokládá kvalitu inženýrských, technických a stavebních profesí v regionech. Šestice vítězů v hlavních kategoriích a několik zvláštních cen pro stavby dokončené mezi lety 2020–2022 přesvědčivě ukazují mimořádnou kvalitu, hospodárnost, vysokou přidanou hodnotu i samotný vývoj tuzemského stavebnictví. Výsledky cen PRESTA Jižní Čechy byly oficiálně zveřejněny v úterý 11. dubna v Českých Budějovicích.

ČKAIT
27. březen 2023

Fotovoltaika a tepelná čerpadla: ne všude, ne cokoliv a ne pro všechny

TZ 7/2023: Více fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie. Méně solárních polí a více instalací na střechách budov nebo v jejich okolí. Pružnější legislativa a povolovací řízení, je-li garantována bezpečnost. Většina kroků vedoucích ke snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, plyn nevyjímaje, je z hlediska České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) potřebná. Největší profesní komora sledující kvalitu tuzemského stavebnictví a veřejný zájem však zároveň upozorňuje na bezhlavé osazování jakýchkoliv střech solárními panely a vybavování jakýchkoliv budov výkonnými tepelnými čerpadly jen na základě doporučení prodejců. Jedním z důvodů jsou rizika spojená se statickým zajištěním budov, dalším pak možné překračování hygienických limitů hluku právě u tepelných čerpadel.

ČKAIT
23. březen 2023

Komora doporučuje jak postupovat při problémech plynových spotřebičů

Na začátku března jsme vydali letošní čtvrtou tiskovou zprávu ČKAIT, kterou jsme otevřeli v médiích téma možných následků jiného složení plynu v české distribuční soustavě, než bylo obvyklé, zejména eventuálních dopadů na plynové spotřebiče a zařízení. Učinili jsme tak z pozice profesní komory zastřešující 32 tisíc techniků a inženýrů, z jejichž řad jsme od prosince získávali podněty na toto téma. Následovala intenzivní mediální komunikace tohoto problému – viz ČKAIT v médiích. Kancelář i oblastní kanceláře ČKAIT obdržely v posledních dnech značné množství dotazů týkajících se (možných i již přetrvávajících) problémů s plynovými spotřebiči. Vzhledem k převažujícímu typu otázek, které jsou mimo kompetence autorizovaných osob, jsme se rozhodli vypracovat na pokládané dotazy obecnou odpověď:

ČKAIT
8. březen 2023

Novela nového stavebního zákona prochází druhým čtením

Odborné profesní organizace ČKAIT - CACE - ČSSI - AUÚP - STP odeslaly 7. března 2023 Vládě ČR a na vědomí všem poslancům Parlamentu ČR společný dopis k právě probíhající novele nového stavebního zákona. Obsahem dopisu bylo připomenutí  šesti požadavků, které nenaruší podstatu novely a přitom mohou významně zkvalitnit proces přípravy staveb. Výše uvedené odborné profesní organizace se vymezují zejména proti zavedení více územních a stavebně-technických předpisů.