Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena ČKAIT v rámci Stavby roku 2021

Cena ČKAIT v rámci Stavby roku 2021

Cena ČKAIT za unikátní řešení nestabilních náspů železniční trati Chomutov - Cheb

Unikátní technické řešení zamezující výlukám i riziku havárií železniční dopravy u Karlových Varů na úseku Chomutov – Cheb získalo během letošních cen Stavba roku 2021 vysoké uznání odborné veřejnosti. Cena ČKAIT za realizaci díla s názvem „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice“ byla udělena autorům z projektové kanceláře H-PRO GEO s.r.o. a dodavatelům Chládek&Tintěra a.s. a STRIX Chomutov a.s. Cenu předal Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT, během slavnostního vyhlášení Stavby roku 2021 v pondělí 18. října v Betlémské kapli v Praze.

Realizaci díla podnítila událost z roku 2018, kdy v úseku železniční trati č. 140 mezi Karlovými Vary a Ostrovem došlo k sesuvu svahu a přerušení dopravy. Důvodem sesuvu byly nekvalitní materiály z doby budování druhé koleje, zároveň i ucpané drenážní potrubí. Toto riziko hrozilo na více místech. Proto se Správa železnic rozhodla do sanace celého ohroženého úseku investovat miliardu korun.

Rozsah sanačních prací na této frekventované železniční trati dokládá bilance zemních prací. Na pouhém jednom kilometru trati muselo být odtěženo přes 200 tisíc tun materiálu. V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati. Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízeno nové trakční vedení. Dále došlo k demolici a výstavbě železničního mostu. Realizaci měly na starosti společnosti Chládek&Tintěra, a.s. a STRIX Chomutov, a.s.

Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem systému Green Terramesh. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati,“ objasňuje Ing. Jan Kokeš, hlavní inženýr H-PRO GEO s.r.o., jenž měl celý projekt trvající 6 měsíců na starosti. V té době se zde pracovalo 16 hodin denně na dvě směny.

Vedle Ceny Inženýrské komory, jejíž výsledky jsme zveřejnili zkraje října, jde o další důležité ocenění přispívající ke zviditelnění inženýrských oborů a pojmenování jejich nesporného přínosu pro celou společnost,“ dodává Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. „Cestující na Podkrušnohorské magistrále mezi Karlovými Vary a Chomutovem mohou díky kvalitní inženýrské práci od dubna 2021 opět využívat železniční dopravu. V úseku Hájek–Dalovice jim doporučuji, aby se podívali na krásné technické dílo nového železničního náspu.“

 

Fotografie oceněné stavby

19. 10. 2021