Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektronický stavební deník

Elektronický stavební deník

Předseda ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, začátkem února 2018 zaslal ředitelce odboru stavebního řádu k problematice vedení stavebního deníku v elektronické podobě žádost o stanovisko následujícího znění:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“) se obrací na Vás se žádostí o stanovisko k problematice právních aspektů možnosti vedení elektronického stavebního deníku. Softwarovou aplikací musí zhodnotit následně subjekty s právem zápisu do stavebního deníku.

Jsme si vědomi skutečnosti, že elektronické stavební deníky jsou úzce spjaté zejména s přípravou a zajištěním elektronizace povolovacích procesů stavby v souvislosti se schválenou „Koncepcí BIM“ v ČR. Z pohledu kompetencí ČKAIT posuzovat právní předpisy dotýkající se činnosti svých členů máme za to, že s elektronizací řízení staveb bude nutné změnit i stávající autorizační zákon, nepostačí stávající textace přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

„V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.“

Jedna z firem, která se na ČKAIT s nabídkou softwaru (a žádosti o zveřejnění v našich časopisech) na vedení elektronického stavebního deníku obrátila, je First infomation systems, s.r.o., se sídlem v Ostravě. Jako podpůrné dokumenty pro zavedení elektronické formy stavebního deníku bez nutnosti změn v dalších právních předpisech uvádějí:

  • stanovisko právní společnosti Kruták/Partners (2017)
  • autorizovaná konverze dokumentů – Hospodářská komora ČR (2017)
  • rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8 As 119/2014 – 34 (2014)
  • článek ČAK (2011)

Vážená paní ředitelko,
děkuji, že se budete problematikou zabývat z pohledu našich dotazů, které klademe všem softwarovým firmám, které se na ČKAIT obracejí s dotazy na možnost vedení stavebního deníku elektronickou formou. Otázky jsou směřovány na ochranu našich členů, aby nepochybili v případě použití konvertovaného autorizačního razítka:

  1. Musí být v stavebním deníku vedeném v elektronické formě opatřen každý jednotlivý zápis otiskem (konverzí) razítka autorizované osoby?
  2. Je možné vést stavební deník v elektronické formě bez toho, aby došlo k novele § 13 autorizačního zákona, případně jiných t. č. platných stávajících předpisů souvisejících s prováděním stavby?
  3. Je možné stavební deník v elektronické formě bez originálu razítka (tedy při využití konverze otisku razítka na externí úložiště) považovat i nadále pro úřední účely za veřejnou listinu (tedy dokument využitelný u soudu)?
  4. Musí s vedením stavebního deníku v elektronické formě souhlasit všichni, kdo mají právo do něj provádět záznamy podle § 157 stavebního zákona a jsou vlastníci elektronického podpisu?

Stanovisko ředitelky odboru stavebního řádu MMR ČR, JUDr. Vladimíry Sedláčkové, k problematice právních aspektů možnosti vedení elektronického stavebního deníku ze dne 16. 3. 2018:

Ad 1)
Dle § 13 zákona č. 360/19962Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), opatřuje autorizovaná osoba dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.
Zápis do stavebního deníku je výkon činnosti autorizované osoby, proto musí být vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem razítka autorizované osoby.

Ad 2)
Jak jsem uvedla v odpovědi na první otázku, opatřuje autorizovaná osoba dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ani přímo platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení“) neznají pojem elektronické razítko. Nařízení v Článku 3 bodu 33 definuje pouze elektronické časové razítko, jako data v elektronické podobě, která spojují jiná data v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném okamžiku. Dále nařízení definuje elektronickou pečeť v bodu 25 Článku 3 jako data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datum v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu.
Zrušený zákon č. 227/2007 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) uváděl ještě pojem elektronická značka, tento pojem však nařízení ani zákon č. 297/2016 Sb. neznají. Zákonem o elektronickém podpisu se zabývá článek ČAK z roku 2011, který jste nám spolu s ostatními dokumenty společnosti First infomation systems, s.r.o. zaslali, který však díky zrušení zákona o elektronickém podpisu nelze považovat za relevantní k dané problematice.
Vzhledem k připravované digitalizaci povolovacích procesů v rámci rekodifikace stavebního práva a ve vazbě na plnění usnesení vlády č. 682 ze dne 25. 9. 2017 o Koncepci zavádění metody BIM v České republice předpokládáme řešení problematiky elektronického razítka v rámci pracovní skupiny zřízené k rekodifikaci stavebního práva.

Ad 3)
Zápis do stavebního deníku je výkon činnosti autorizované osoby, proto musí být vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem razítka autorizované osoby. Nelze tedy posuzovat stav, že by do deníku byl prováděn zápis autorizovanou osobou bez razítka.
Posouzení, zda deník v elektronické formě je veřejnou listinou, není v naší kompetenci, neboť zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, spadá do působnosti Ministerstva vnitra, proto se k této problematice nemůžeme vyjádřit.

Ad 4)
Souhlas všech osob provádějících zápis do stavebního deníku s vedením elektronického stavebního deníku není zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani v jeho prováděcích právních předpisech stanoven. Jedinou podmínkou, kterou uvádí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 16 je, že všechny osoby konající zápis do stavebního deníku, jsou vlastníky elektronického podpisu.