Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

GAS 2016 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení

GAS 2016 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení

Druh akce
školení
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek na CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČSTZ
Přednášející (pracoviště)
dle programu
Hlavní odborné téma – program akce
1. den – 19. dubna 2016
8.00 – 9.00 Prezence účastníků
9.00 – 12.45 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
9.00 – 9.15 Zahájení školení
9.15 – 10.00 Poznatky a závěry z činnosti Technické inspekce České republiky v oblasti plynových zařízení.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – Technická inspekce České republiky
10.00 – 10.45 Rozbor problémových okruhů a závažných zjištění při kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, souvisejících s plynovým zařízením v rámci provádění revizí, montáži, servisu a provozu.
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha
10.45 – 11.15 Připravovaná legislativa pro oblast vyhrazených technických zařízení, výsledky pracovní komise pro připravované řešení v oblasti plynových zařízení.
Ing. Jiří Rynda – Hospodářská komora ČR
11.15 – 11.30 Přestávka na kávu
11.30 – 12.15 Rozbor požadavků předpisů a správný postup při provádění revizí plynových zařízení, rozbor zjišťovaných nedostatků v praxi a možné právní dopady.
Ing. Jiří Kottnauer – OIP Ústí nad Labem, soudní znalec
12.15 – 13.00 Nové požadavky v oblasti požárních předpisů pro systémy rozvodů medií v budovách, utěsňování prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, vedení potrubí chráněnými únikovými cestami, požárně nebezpečnými prostory apod. Přehled používaných materiálů pro požární ochranu vedení instalací.
Ing. Petr Kejklíček – Promat Praha
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 18.00 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
14.00 – 14.45 Praktické zkušenosti s platnými ceníky úkonů a činností spojených s revizemi plynových zařízení, specifika provádění revizí plynových zařízení pro bytová družstva, společenství vlastníků a vlastníků bytů, nejčastěji se vyskytující závady.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.
14.45 – 15.30 Zásady vyšetřování případů úniků plynu, požárů, výbuchů a otrav ze spalin plynových spotřebičů. Požadavky na ohledání místa činu, zajištění dokumentace, provádění výslechů a podaných vysvětlení. Postupy šetření včetně předání státnímu zástupci, sdělení obvinění, podávání námitek. Role znaleckého posudku, odborných vyjádření profesních institucí při vyšetřování. Sazby u nedbalostních trestních činů, polehčující okolnosti.
Ing. Jaromír Baran – Policie ČR
15.30 – 16.15 Zkušenosti ze znaleckých šetření případů v oblasti plynových zařízení, rozbor pochybení.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
16.15 – 17.00 Změny v předpisech související s problematikou rozvodů plynu v budovách podle platné legislativy, ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Povinný systém prováděných zkoušek, ověřování a měření při revizích, uvádění instalovaných zařízení do provozu.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
17.00 – 18.00 Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku
19.00 – 23.00 Společenský večer
2. den – 20. dubna 2016
8.00 – 13.30 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
8.00 – 9.00 Vzorové řešení přívodu spalovacího vzduchu do prostoru bytů pro spotřebiče kategorie A, B a jejich kombinace. Technická zařízení pro přívod vzduchu a volba vhodného řešení, řešení nepříznivých vlivů na odvod spalin.
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. – VUT Brno
9.00 – 10.00 Dokumentace a požadavky na zřizování, provoz, obsluhu, kontroly a revize plynových kotelen, platné předpisy, nejčastěji se vyskytující závady. Místní provozní řád a specifikace požadavků zohledňujících místní podmínky a organizační uspořádání provozovatele.
Ing. Ivan Vališ – soudní znalec, obor bezpečnost práce, technické obory
10.00 – 10.15 Přestávka na kávu
10.15 – 11.15 Provádění kontrolní a revizní činnosti u spalinových cest plynových spotřebičů podle nových předpisů a cesty možné spolupráce kominíků a plynařů.
Stanislav Kala – člen Rady SK ČR, soudní znalec v oboru PO – specializace kominictví
11.15 – 11.45 Využití QR kódů při činnostech u plynových zařízení, spalinových cest, zjednodušení evidence dat a kontrolních úkonů při zajišťování povinností v rámci provozu a kontrolních úkonů u technických zařízení.
Ing. Petr Konopiský – Servis komínu s.r.o.
11.45 – 12.30 Zjišťování a vyhledávání úniků plynu z nadzemních plynovodů v budovách a z podzemních plynovodů. Lokalizace úniků a jejich kvantifikace. Vhodná zařízení pro jednotlivé metody, kalibrace zařízení. Předpisové požadavky.
Jakub Pahorecký – DISA Brno
12.30 – 13.00 Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž a závěr školení
13.00 – 14.00 Oběd

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je určeno revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.