Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Memorandum Inženýrského dne 2019 - Hospodaření vodou

Memorandum Inženýrského dne 2019 - Hospodaření vodou

Memorandum Inženýrského dne 2019

na téma „Hospodaření vodou“

konaného dne 24. dubna 2019 na Fakultě stavební VUT v Brně
 
 

Motto: Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území – jediná možná cesta naší blízké budoucnosti.

 
 
Česká republika má co do své hydrografické sítě, oproti většině našich sousedních zemí, značný hendikep. Díky poloze ČR a jinak kouzelné a velmi pestré morfologii vděčíme za to, že jsme dominantně pramennou oblastí pro řadu významných řek nebo přítoků evropských veletoků. Žádná z řek s rozsáhlou a rozvinutou hydrografickou sítí k nám nepřitéká, takže využití jiných zdrojů vody než našich vlastních, není prakticky možné. Se strohou praktičností uvedeno, pro hospodaření vodou máme pouze omezené množství vody, které na naše území spadne ve formě deště či sněhu, díky koloběhu vody z našeho území především povrchově odtéká nebo se v rámci evapotranspirace (evaporace z vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu sloučená s transpirací z rostlin) dostává do atmosféry jako vodní pára. Jen část takto získané vody, má-li k tomu vhodné podmínky, se infiltruje pod zemský povrch do půdního a horninového prostředí, díky čemuž doplňuje tolik potřebné zásoby podzemní vody.
 
Klimatický průběh posledních let ukazuje v plné míře všechna negativa plynoucí z položení ČR a její hydrografické a hydrologické situace. Na většině území se projevuje sucho, hladina podzemní vody klesá, prameny se ztrácí, distribuce srážek v rámci hydrologického roku se výrazně mění. I přes letošní zimu, která byla po zhruba pěti letech bohatá na množství napadlého sněhu, se zásoby vody nedaří doplnit a sucho pokračuje dál.
 
S ohledem na shora uvedená fakta a na přednášené příspěvky na Inženýrském dnu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) společně s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI):
  • vítá poskytování finanční podpory v rámci OPŽP a dalších operačních programů orientovaných na zlepšení stavu české krajiny, především na zvýšení její retenční schopnosti, dále na účelné a hospodárné využívání dešťových vod v urbanizovaných územích;
  • vítá finanční podporu poskytovanou v rámci programu „Prostředí pro život“ prostřednictvím TA ČR;
  • vnímá jako nutné hledat účelná technická opatření pro zvýšení retence vody v krajině, resp. je si vědoma potřeby budovat v krajině tzv. měkká opatření, typu podpory revitalizace vodních toků a jejich niv, doplněná o tvrdá opatření, typu výstavby nových víceúčelových přehradních nádrží a vodních ploch;
  • u významných vodohospodářských akcí podporuje jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb se všemi právními aspekty tohoto zařazení, včetně řešení majetkoprávního vypořádání;
  • žádá příslušná ministerstva o rozšíření seznamu územně hájených profilů pro vybudování přehradních nádrží sloužících k akumulaci povrchových vod, který byl v průběhu minulých let významně redukován;
  • s ohledem na potřebnou ochranu kvality povrchových vod a vodárenských nádrží podporuje co nejrychlejší přijetí tzv. „protierozní vyhlášky“ k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; podporuje účelné provádění pozemkových úprav se zaměřením na provádění navržených plánů společných zařízení, prioritně pak opatření protierozní ochrany;
  • podporuje adaptační opatření navrhovaná Ministerstvem zemědělství ČR, vycházející z „Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR“, konkrétně veškeré aktivity vedoucí k posílení vodních zdrojů (VN Nové Heřminovy, VN Vlachovice, nádrže na Rakovnicku, navýšení provozní hladiny Novomlýnských nádrží atd.) včetně kompenzačních opatření pro ochranu přírody u každé z jmenovaných akcí;
  • budou i nadále v rámci svých činností vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v problematice spojené s účelným využíváním vodních zdrojů a hospodařením vodou.
 
V Brně 10. 5. 2019
 

 

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
 
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
1. místopředseda ČKAIT
 
Prezident ČSSI

 

 
Přednášející Inženýrského dne 2019:
Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí
Ing. Daniel Pokorný, Ministerstvo zemědělství
doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Robert Hruban, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r. o.
Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.