Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2015

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2015

Druh akce
školení
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
• provozovatele odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnance • projektanty odběrných plynových zařízení (OPZ) • zaměstnance firem zajišťujících montáž OPZ • zástupce orgánů státní správy a samosprávy
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
České sdružení pro technická zařízení
Přednášející (pracoviště)
dle programu
Hlavní odborné téma – program akce
ÚTERÝ 3. 11. 2015

8.00 – 9.00
Prezence účastníků

9.00 – 9.15
Úvodní slovo

9.15 – 10.00
Požadavky a zkušenosti z aplikace předpisů při projektování odběrných plynových zařízení. Nejčastější závady při realizaci staveb z pohledu projektanta.

Ing. Josef Popelka – Projekční a inženýrská činnost

10.00 – 10.45
Nečastější závady zjišťované při provádění revizí, kontrol, zkoušek, servisu, měření složení spalin a čištění plynových spotřebičů. Zkoušení bezpečnostních prvků, zjišťování jejich "vyblokování", vliv na bezpečnost provozu. Problematika připojování plynových spotřebičů na odvod spalin.

Miroslav Rozkošný – Přerov

10.45 – 11.00
Přestávka

11.00 – 11.45
Systém kvalifikací montážních a servisních firem pro činnosti na plynových zařízeních, certifikace firem a výběrová řízení.

Bohuslav Hamrozi – CTI

11.45 – 12.30
Praktické zkušenosti s platnými ceníky úkonů a činností spojených s revizemi plynových zařízení, specifika provádění revizí plynových zařízení pro bytová družstva, společenství vlastníků a vlastníků bytů, nejčastěji se vyskytující závady.

Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny a.s.

12.30 – 13.15
Polední přestávka

13.15 – 14.00
Příklady z vyšetřování případů obecného ohrožení Policií ČR a soudy v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů. Rozbor řešených případů výbuchů plynu, zásahů do spotřebičů, chybných prací na plynovodech, otravách spalinami apod.

Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

14.00 – 14.45
Nová předpisová řešení odvodů spalin od plynových spotřebičů kategorie „B“ a „C“. Protiprávnost ochranných pásem kolem vývodů spalin na fasádě, neodůvodněných bezpečností nebo ochranou zdraví a jejich dopad na neodůvodněné zvýšení nákladů na instalaci a případné snížení ekologické efektivity „kotlíkových dotací“.

Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

14.45 – 15.30
Požadavky na bezpečné a spolehlivé připojování spotřebičů plynovými hadicemi. Příklady správných a nesprávných instalací připojovacích hadic pro plynové spotřebiče, použití flexibilních potrubí a spojů na domovních rozvodech plynu, praktické zkušenosti.

Marek Vespalec – AZ Pokorny

15.30 – 16.30
Diskuse

19.00 – 23.00
Odborně společenské setkání účastníků

STŘEDA 4. 11. 2015

8.30 – 9.15
Dokumentace a požadavky na zřizování, provoz, obsluhu, kontroly a revize plynových kotelen, platné předpisy, nejčastěji se vyskytující závady. Místní provozní řád bez požadavků zohledňujících místní podmínky a organizační uspořádání provozovatele není místním, ale obecným předpisem.

Ing. Ivan Vališ – soudní znalec

9.15 – 10.00
Nové požadavky předpisů pro instalaci plynových průtokových ohřívačů a plynových kotlů kategorie „B“ a „C“. Požadavky na montáž, provedení a kontroly odvodů spalin od spotřebičů kategorie „C“. Změna sortimentu výroby plynových spotřebičů v souvislosti s novými předpisy.

Ing. Libor Hrabačka - Vaillant Group

10.00 . 10.15
Přestávka

10.15 – 11.00
Zásady vyšetřování případů úniků plynu, požárů, výbuchů a otrav ze spalin plynových spotřebičů. Požadavky na ohledání místa činu, zajištění dokumentace, provádění výslechů a podaných vysvětlení. Postupy šetření včetně předání státnímu zástupci, sdělení obvinění, podávání námitek. Role znaleckého posudku, odborných vyjádření profesních institucí při vyšetřování. Sazby u nedbalostních trestních činů, polehčující okolnosti.

Mgr. Jaromír Baran – Policie ČR

11.00 – 11.45
Zásady pro instalaci detekce úniku plynu podle nového předpisu TPG 938 01 „Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů“, provoz, kontrola a údržba přístrojů, technické požadavky.

Jakub Pahorecký – Disa Brno

11.45 – 12.30
Zajištění větrání a přívodu vzduchu do prostor s plynovými spotřebiči, možnosti dodatečné instalace, přehled možných způsobů, parametry přívodu vzduchu, příklady řešení v nové a stávající zástavbě, hygroregulovatelné štěrbiny, stěnová přívodní mřížka, ochrana proti venkovnímu hluku

Tomáš Kolín – Bristec

12.30 – 13.00
Diskuse
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Projektování, montáž, zkoušení a provoz plynových zařízení.