Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

Přihlášení vzdělávací akce do projektu CŽV

Přihlásit vzdělávací program k akreditaci může každý pořadatel (odborná škola, nevládní organizace ve výstavbě a stavebnictví, vzdělávací agentura atd.). Podmínkou je, aby se téma a obsahové zaměření akce vztahovalo k výkonu činnosti autorizovaných osob (AO), tj. k oborům a specializacím autorizace ČKAIT, k problematice stavebního práva či právních předpisů souvisejících a týkajících se výstavby, včetně širší a obecné problematiky (např. jazyková příprava ve stavebních profesích, projektové řízení, systém integrovaného managementu ve výstavbě, aplikace účetních a daňových předpisů ve výstavbě).

Významnou výhodou zapojení do projektu CŽV pro pořadatele je bezplatná propagace vzdělávací akce. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT je možno nalézt v databázi CŽV.

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k akreditaci, poskytuje informace a konzultace pořadatelům vzdělávacích akcí a členům ČKAIT. Vzdělávací akce, které byly akreditovány, jsou zařazeny do databáze vzdělávacích programů CŽV ČKAIT (databáze CŽV).

Řádný termín podání přihlášek vzdělávacích akcí na následující pololetí je vždy do 30. dubna a 31. října každého roku.

V případě dodatečné akreditace, mimo řádný termín, je lhůta pro podání žádosti minimálně 14 dnů před datem konání akce.

Přihlášení provádí pořadatel elektronicky. Vyplnit je třeba všechny předepsané údaje formuláře.

Pověřený pracovník Střediska vzdělávání a informací ČKAIT provede formální kontrolu žádosti, v případě neúplných nebo chybných údajů ji vrátí žadateli k doplnění. Správně a kompletně vyplněná žádost je postoupena komisi CŽV.

Administrativní poplatek za přihlášení vzdělávací akce do databáze CŽV je 726 Kč vč. DPH (600 Kč bez DPH) za jeden termín uvedený v databázi CŽV (tj. jeden řádek, jedna akce, jedno místo).

Hodnocení žádostí o akreditaci vzdělávacích programů

Komise CŽV (Seznam členů) posoudí vzdělávací akci, rozhodne o jejím zařazení či nezařazení do projektu CŽV a o přidělení příslušných kreditů.

Pro VII. běh CŽV je stanovena možnost přidělit jednotlivým vzdělávacím akcím 0,5 až 3 kreditní body.

Akreditací se rozumí zařazení konkrétní jednotlivé vzdělávací akce (s konkrétním názvem, datem atd.) do projektu CŽV s platností vždy jen pro dané období, tj. pro jednotlivá pololetí.

Akreditaci nelze přenášet.

Hodnoticí kritéria vzdělávacích akcí, doporučená komisí CŽV:

  • délka trvání min. 2 hodiny;
  • v případě firemních prezentací minimálně jedna přednáška k tématu prezentace přednesená nezávislým odborníkem;
  • akreditovány jsou nově i e-learningové kurzy a webináře.

Povinnosti pořadatele akreditované vzdělávací akce

Pořadatel má za povinnost vystavit na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdit účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.

Pokud dojde k jakékoliv změně u akreditovaného programu (termín konání, místo konání, přednášející) nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto skutečnosti Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.

Oprávnění

Pořadatel je oprávněn uvádět v pozvánkách či jiných doprovodných materiálech akreditovaného vzdělávacího programu text „Seminář/konference/atd. je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 0,5 (příp. 1, 2 nebo 3) kreditním bodem“.

Poznámka:

Nelze používat formulaci „seminář … je pořádán ve spolupráci s ČKAIT …“, resp. používat logo ČKAIT. Rozhodnutí o spolupořadatelství a souhlas s použitím loga Komory přísluší výhradně představenstvu ČKAIT, a je nutné o ně samostatně požádat prostřednictvím příslušné oblastní kanceláře ČKAIT. O počtu kreditních bodů vzdělávací akce (semináře, webináře, konference…) rozhoduje Komise CŽV.