Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

Kdo může přihlásit vzdělávací akci k akreditaci?

Přihlásit vzdělávací akci k akreditaci může každý pořadatel – odborná škola, nevládní organizace ve výstavbě a stavebnictví, vzdělávací agentura atd.

Podmínkou je, aby se téma a obsahové zaměření akce vztahovalo k výkonu činnosti autorizovaných osob (AO), tj. k oborům a specializacím autorizace ČKAIT, k problematice stavebního práva či právních předpisů souvisejících a týkajících se výstavby, včetně širší a obecné problematiky (např. jazyková příprava ve stavebních profesích, projektové řízení, systém integrovaného managementu ve výstavbě, aplikace účetních a daňových předpisů ve výstavbě).

Významnou výhodou zapojení do projektu CŽV je pro pořadatele bezplatná propagace vzdělávací akce.

Jak přihlásit vzdělávací akci do projektu CŽV ČKAIT?

Řádný termín podání přihlášek vzdělávacích akcí na následující pololetí je vždy do 15. května a 31. října každého roku.

Při žádosti o akreditaci mimo řádný termín je termín pro podání žádosti nejpozději 14 dnů před datem konání akce. Následně musí být uhrazena zálohová faktura nejpozději do 7 dnů před datem konání akce. Žádosti podané v kratší lhůtě nebo neuhrazené včas nebudou akreditovány.

Přihlášení provádí pořadatel elektronicky na webu ČKAIT. Vyplnit je třeba všechny předepsané údaje formuláře. Informace o pořadateli je potřeba načíst z databáze pořadatelů, nevyplňovat ručně.

Pokud se pořadatel nenajde v databázi, musí vyplnit žádost o zařazení do databáze pořadatelů CŽV a informovat e-mailem pracovníka SVI o žádosti (czv@ckait.cz).

Administrativní poplatek za přihlášení vzdělávací akce do databáze CŽV je 726 Kč vč. DPH (600 Kč bez DPH) za jeden termín uvedený v databázi CŽV (tj. jeden řádek, jedna akce, jedno místo).

Pověřený pracovník Střediska vzdělávání a informací ČKAIT provede formální kontrolu žádosti. V případě neúplných nebo chybných údajů vyzve žadatele k doplnění. Správně a kompletně vyplněná žádost je postoupena komisi CŽV.

Co se děje po přihlášení akce?

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, pověřené administrací projektu CŽV, přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k akreditaci, poskytuje informace a konzultace pořadatelům vzdělávacích akcí a členům ČKAIT. Vzdělávací akce, které byly akreditovány, jsou zařazeny do databáze CŽV a uveřejněny na webu ČKAIT.

Co je akreditace a kdo rozhoduje?

Akreditací se rozumí zařazení konkrétní jednotlivé vzdělávací akce (s konkrétním názvem, datem atd.) do projektu CŽV s platností vždy jen pro dané období, tj. pro jednotlivá pololetí.

Akreditaci nelze přenášet.

Komise CŽV (Seznam členů) posoudí vzdělávací akci, rozhodne o jejím zařazení či nezařazení do projektu CŽV a o přidělení příslušných kreditů.

Pro 8. běh CŽV je stanovena možnost přidělit jednotlivým vzdělávacím akcím 0,5 až 3 kreditní body.

Jaké akce mohou být akreditovány v rámci CŽV ČKAIT?

Akreditovány mohou být akce, které splňují tyto podmínky

  • typ: seminář, webinář, školení, konference, e-learningový kurz zakončený testem;
  • délka trvání akce min. 2 hodiny;
  • v případě firemních prezentací minimálně jedna přednáška k tématu prezentace přednesená nezávislým odborníkem.

Jaké jsou povinnosti pořadatele vzdělávání?

Uhradit zálohovou fakturu před konáním akce

Pořadatel je povinen uhradit zálohovou fakturu za akreditaci dané akce nejpozději 7 dnů před termínem jejího konání. V případě včasného neuhrazení nebude akce předložena k akreditaci.

Potvrzovat autorizované osobě účast

Pořadatel je povinen vystavit na požádání členům ČKAIT potvrzení o absolvování vzdělávací akce. U prezenčního vzdělávání na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV, příp. na vlastním formuláři pořadatele. Absolvování elektronického vzdělávání se potvrzuje účastníkovi e-mailem (v těle e-mailu nebo jako samostatná příloha mailu ve formátu PDF).

Potvrzení mimo Registrační list musí obsahovat jméno a příjmení účastníka, název a termín konání akce, jméno pořadatele, počet kreditních bodů, ideálně také číslo autorizace účastníka (všech 7 míst).

Informovat o změnách akreditované akce

Pokud dojde k jakékoliv změně akreditovaného programu (termín konání, místo konání, přednášející atd.) nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto skutečnosti Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.

Jaké má pořadatel oprávnění?

Pořadatel je oprávněn uvádět v pozvánkách či jiných doprovodných materiálech akreditovaného vzdělávacího programu text „Seminář/konference/atd. je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 0,5 (příp. 1, 2 nebo 3) kreditním bodem“.

Poznámka:
Pořadatel není oprávněn používat formulaci „seminář … je pořádán ve spolupráci s ČKAIT …“, „seminář ČKAIT“ atd.; není také oprávněn používat logo ČKAIT. Rozhodnutí o spolupořadatelství, záštitě, příp. souhlas s použitím loga Komory přísluší výhradně představenstvu ČKAIT, a je nutné o ně samostatně požádat prostřednictvím příslušné oblastní kanceláře ČKAIT. O počtu kreditních bodů vzdělávací akce (semináře, webináře, konference…) rozhoduje Komise CŽV.


Odkazy

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu – formulář
Žádost o zařazení do databáze pořadatelů CŽV – formulář
Databáze CŽV
Žádost o záštitu ČKAIT – informace a formuláře
Středisko vzdělávání a informací – kontakty

Otázky a odpovědi k CŽV pro pořadatele

Máme žádat o akreditaci?
Jaké vzdělávání můžeme přihlásit?
Jak přihlásíme akci k akreditaci?
Co se děje po vyplnění přihlášky?
Máme akci akreditovanou?
Jaké máme povinnosti jako pořadatel?
Co jako pořadatel nesmíme?
Kde se můžeme na CŽV informovat?

Nápověda k CŽV pro pořadatele – komplet

Dokumenty ke stažení

Pro správnou funkci otevírejte formuláře v programu Adobe Acrobat Reader.