Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komu je určen nový kompenzační bonus

Komu je určen nový kompenzační bonus

Koncem února vyšel ve sbírce nový zákon  č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 upravující jarní kompenzační bonus pro podnikatele. Původně byla vypsána dvě bonusová období, a to pro únor a březen 2021, nově lze kompenzační bonus čerpat i za další bonusové období, a to za měsíc duben 2021.

O kompenzační bonus pro rok 2021 mohou požádat ti, kdo

podle zákona o důchodovém pojištění byli OSVČ k 5. 10. 2020 či jejich samostatná výdělečná činnost byla po 12. 3. 2020 přerušena, dále pak společníci s. r. o. o nejvýše dvou společnících či pouze z jedné rodiny /bez stanovení podílů kmenovým listem/, rezidenti ČR či splňující podmínky pro snížení daní z příjmů v daném období, kteří nebyli v úpadku, v likvidaci, nebyli nespolehlivými plátci DPH či nespolehlivými osobami podle zákona o DPH a jejich obrat překročil 180 000 Kč či předpoklad překročí 120 000 Kč za zdaňovací období.

Vykonávali alespoň 3 měsíce jako zaměstnanci účastníci nemocenského pojištění práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, byl-li jejich výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným byl významně dotčen v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření způsobených COVID -19 (pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše ve srovnávacím období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020) a to zejména z důvodu:

 1. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,
 2. karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“),
 3. péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti,
 5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Kompenzační bonus je pro OSVČ až 1000 Kč za každý kalendářní den bonusového období, pro zaměstnance a dohodáře až 500 Kč za každý kalendářní den.

 

Přílohami žádostí jsou podle zákona:

 1. čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
 2. účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
 3. identifikaci společnosti s ručením omezeným, jejíž výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu,
 4. určení jedné nebo více činností OSVČ nebo dohody podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1,
 5. průměrnou měsíční výši příjmů ve srovnávacím období a výši příjmů ve srovnávaném období podle § 8 odst. 1 a
 6. údaj o době trvání nařízené karantény v případě, že má být kompenzační bonus poskytován z důvodu významného dotčení činnosti podle § 8 odst. 6.

V případě zaměstnanců a dohodářů doloží žadatel:

 1. identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody podle § 7 odst. 1,
 2. kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr podle § 4 odst. 1 a
 3. kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíc.

 

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

15. 03. 2021