Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference: Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie

Konference: Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie

Fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách, podpora obnovitelných zdrojů a stavební řízení, technické detaily řešení FVE, ochrana proti bleskům, elektronika k FVE, mechanická odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí, požární ochrana, možnosti instalací FVE na památkově chráněných budovách, aktuální dotační tituly pro fotovoltaické a bateriové systémy od SFŽP, změny v připojování nových FVE od roku 2023, komunitní obnovitelné zdroje energií (OZE).

Fórum se koná v rámci veletrhu Střechy Praha.

Termín a čas
pátek 10. 2. 2023, 10–14 hod.

Místo konání
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9-Letňany, Vstupní hala II, Konferenční sál 1

Registrace
KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA
- přihlášení již není možné. Děkujeme za pochopení.

Informace pro přihlášené: Voucher Vás opravňuje ke vstupu do areálu výstaviště, kde se koná veletrh Střechy Praha, před jeho oficiálním otevřením (před 10 hod.), abyste se mohli dostavit na Fórum včas.

  Program
  Odborným garantem a moderátorem Fóra je Ing. Ladislav Bukovský, autorizovaný inženýr a předseda oblasti ČKAIT Praha.

  • Povolování fotovoltaických elektráren optikou stavebního zákona - popis povolovacích procesů podle současného stavebního zákona a dále rozbor chystané změny týkající se fotovoltaických elektráren; objasnění právního stavu po nabytí účinnosti nového stavebního zákona a taktéž podle nyní projednávaných právních předpisů na úrovni evropského práva; Mgr. Martin Daněk, MMR;
  • Současné možnosti využití fotovoltaiky na střechách budov – seznámení s jednotlivými (základními druhy) fotovoltaických modulů a zhodnocení jejich vhodnosti pro střešní instalace; Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., ČVUT v Praze;
  • Ochrana před bleskem a přepětím pro střešní fotovoltaické systémy – rizika pro střešní fotovoltaické systémy z hlediska vnější a vnitřní ochrany před bleskem a jejich eliminace; optimalizace návrhu nejen z technického, ale také z ekonomického hlediska, doporučení pro montáž a revizi těchto technologií; Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., soudní znalec oboru elektro;
  • Bezpečnostní funkce FV elektráren a výkonová elektronika na úrovni panelů - instalace a údržba fotovoltaického systému, výkonová elektronika na úrovni FV panelů (optimizéry, mikroměniče, switche) se stává standardem bezpečnosti FV systémů a reflektuje požadavky nových požárně-bezpečnostních norem, které pomáhají chránit fotovoltaické profesionály, hasiče a majetek vlastníků FV instalací. Současně s tím snižuje náklady na provoz a údržbu systému a díky lepší výrobě výrazně urychluje návratnost investice do fotovoltaického elektrárny; Petr Klimek, specialista v oboru obnovitelných zdrojů;
  • Instalace fotovoltaických zařízení z pohledu stavebního projektanta a statika – pohled na problematiku osazování fotovoltaických zařízení na střechy nově projektovaných i již dokončených střech a doporučení stavebního inženýra a statika. Svou roli zde hraje sklon střechy, její konstrukce a krytina, zatížení, sníh, vítr a únosnost střechy i ukotvení zařízení; Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing. v oboru Statika a dynamika staveb, předseda oblasti ČKAIT Plzeň;
  • Fotovoltaické panely v podmínkách požáru - seznámením s chováním fotovoltaických panelů v podmínkách požáru, vliv na stavební konstrukce, základní požadavky kladené na instalaci jednotlivých částí FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb; Ing. Martin Bebčák, specialista na požární bezpečnost staveb;
  • Fotovoltaické systémy v památkově chráněných územích hl. města Prahy - seznámení s obsahem příručky MHMP OPP zaměřené na projednávání fotovoltaických systémů v památkově chráněných územích Prahy; shrnutí dosavadní spolupráce se zainteresovanými aktéry, vývoj přístupu k rozhodovací praxi, stěžejní rozhodovací kritéria, fotodokumentace a negativní příklady umístění FVE; Ing. arch. Veronika Hájková, Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy;
  • Na cestě k uhlíkové neutralitě – cílem je vybudovat sdílenou energetickou síť Pražanů, kteří budou své energetické potřeby řešit pomocí obnovitelných zdrojů, primárně slunečního záření, chceme instalovat FV systémy na střechy vhodných pražských objektů; pomoc v rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Praze, především fotovoltaických elektráren; Mgr. Miloslav Franěk, Pražské společenství obnovitelné energie;
  • Podpora ze strany státu, dotační programy SFŽP ČR – informace o novinkách v programu Nová zelená úsporám (NZU) pro rok 2023, podmínky programu NZU pro poskytování dotací na solární a fotovoltaické systémy na stavbách pro bydlení, podpora FV systémů v dalších dotačních programech SFŽP ČR, jaké systémy preferují žadatelé, vybrané statistické údaje; Ing. Martin Kotěra, Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu.

  Za ČKAIT organizuje
  Středisko vzdělávání a informací a Oblastní kancelář Praha, kontaktní osoby:

  Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem. Více informací naleznete v databázi CŽV.

  Termín