Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpověď ÚOHS na druhý otevřený dopis předsedy ČKAIT

Odpověď ÚOHS na druhý otevřený dopis předsedy ČKAIT

Vážený pane, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) obdržel dne 22. 4. 2014 Vaše podání, ve kterém vyjadřujete nesouhlas se stanoviskem Úřadu 13/056/HS017 ze dne 29. 7. 2013 (dále též „Stanovisko“) 1, jež se týká aplikace soutěžních norem dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“) na cenotvorbu profesních komor, které Úřad považuje za sdružení soutěžitelů účastnící se hospodářské soutěže. Kriticky hodnotíte vstřícný postoj Úřadu k postupu soutěžitele (zde projektanta), který nabízí službu za nulový honorář. Závěry uvedené Úřadem v tomto stanovisku pak srovnáváte s mediální zprávou, která interpretuje výsledky posouzení veřejné zakázky – pravděpodobně tendru na modernizaci dálnice D1 úseku Velká Bíteš - Devět křížů a nabídky vítězného konsorcia OHL ŽS a Alpine Bau Úřadem, který tuto veřejnou zakázku přezkoumával (část plnění byla nabízena za jednu korunu). Dovozujete, že výkon dohledu Úřadu nad zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) není konzistentní s dřívějším Stanoviskem Úřadu, a požadujete zavedení obvyklých cen ve stavebnictví.

Předseda Úřadu mě pověřil zodpovědět Vaše podání. Dovolte mi proto, abych Vám s odkazem na předchozí Stanovisko primárně sdělil, že asociace, svazy, komory nebo společenstva profesních organizací (dále jen „profesní sdružení“) tvořená vzájemnými konkurenty na trhu služeb jsou z pohledu soutěžních norem sdruženími soutěžitelů, na něž plně dopadá zákaz narušovat svými rozhodnutími hospodářskou soutěž. Zákaz narušovat hospodářskou soutěž svými rozhodnutími je obzvláště naléhavý u cenotvorby v případech, kdy příslušné zákony nepřipouštějí možnost vydání tarifu či ceníku pro konkrétní služby poskytované jednotlivými členy profesního sdružení svým zákazníkům. V případě komor s povinným členstvím, bez něhož nemohou soutěžitelé na trh vůbec vstoupit, se soutěžní pravidla uplatňují zvlášť přísně.

Stejně tak jako ve Stanovisku důrazně upozorňuji na fakt, že z hlediska hospodářské soutěže je primární ochrana spotřebitele a koncového zákazníka služby poskytované jednotlivými členy příslušného profesního sdružení před nepřiměřenými cenami, nikoli ochrana zisku jednotlivých členů profesního sdružení. Na svobodné vůli člena profesního sdružení pak musí být ponecháno rozhodnutí účtovat příjemci služby částku menší než vynaložené náklady, popřípadě na odměnu zcela rezignovat, a to bez rozdílu toho, zda je tarif vydáván ve formě prováděcího předpisu (notáři, advokáti, exekutoři) nebo není vydán vůbec (architekti, inženýři a technici činní ve výstavbě). Jak Úřad opakovaně zdůrazňuje, tarif opírající se o zákonný předpis má sloužit pouze jako strop, nepřekročitelná výše ceny za službu tam, kde je dána vysoká míra asymetrie informací a odbornosti mezi poptávajícím a soutěžitelem, jenž zpravidla vykonává tzv. svobodné povolání. Pod tímto cenovým stropem může volně probíhat cenová soutěž, neboť kvalitu plnění zajišťuje velmi přísná regulace a dohled.

Stanovení „obvyklých cen“ v jakémkoli oboru nesmí proto vycházet od soutěžitelů samotných, pokud je takové opatření ve veřejném zájmu, musí být založeno na zákonném podkladu, neboť má zjevný dopad na hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Jak jste byl opakovaně upozorněn, podobný předpis v České republice neexistuje, jeho případné vydání máte možnost iniciovat zákonným způsobem.

Uvedené povinnosti soutěžitelů, například členů Vámi representované komory, nelze zaměňovat s velmi přísnými podmínkami, jež zákonodárce stanovil veřejným zadavatelům při nakládání s veřejnými prostředky. Pravidla zadávání veřejných zakázek představují samostatný, daleko přísnější režim upravující jednání subjektů na straně poptávky, které nejsou nadány takovou mírou volnosti jako soutěžitelé hospodařící pouze s vlastními prostředky. Paradoxně se tak někdy může zákonný postup zadavatele jevit z tržního pohledu jako méně efektivní. Úřadu v této souvislosti není svěřena normotvorba, avšak pouze výkon dozoru nad postupem veřejných zadavatelů.

Pokud tedy ve svém podání uvádíte, že výsledek přezkumu veřejné zakázky na modernizaci dálnice D1 úseku Velká Bíteš - Devět křížů Úřadem neodpovídá právnímu názoru, který Úřad již dříve uvedl ve Stanovisku, pak Vás musím upozornit na to, že výkon dohledu Úřadu nad zadáváním veřejných zakázek je realizován na základě § 112 zákona o veřejných zakázkách. Úřad v medializovaném případě, který zmiňujete, vykonal na návrh neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku dohled nad celým postupem zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky a přezkoumal to, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pravidla zákona o veřejných zakázkách v tomto případě, jak bylo Úřadem shledáno, dodržena nebyla. Jaká konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách byla porušena a na základě jakých úvah k tomuto závěru Úřad dospěl, lze zjistit z odůvodnění předmětného rozhodnutí.2

Závěrem mi dovolte, vážený pane předsedo, shrnout, že jak při výkonu svých dozorových pravomocí v oblasti ochrany hospodářské soutěže nad postupem soutěžitelů, tak při plnění povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách, postupuje Úřad konsistentně a plně v souladu s legitimním očekáváním soutěžitelů i veřejných zadavatelů.


1 Dostupné na http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1653-uohs-jeznepokojen-omezovanim-souteze-v-rade-profesnich-sdruzeni.html 2 Viz webové stránky Úřadu.

S pozdravem
Mgr. Igor Pospíšil
ředitel Odboru kartelů


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno Česká republika

Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vážený pane předsedo, Dne 11. září 2013 jsem Vám zaslal otevřený dopis, ve kterém jsem poukazoval na stanovisko ze dne 29. 7. 2013 ,který vydal Odbor mezinárodních a vnějších vztahů Vašeho úřadu o umělém omezování hospodářské soutěže profesními komorami (ÚOHS-13/056/HS 017).Víceméně jste dal souhlas ,že může být nabídnuta práce projektanta za nulový honorář. O to více mě zarazila zpráva v Hospodářských novinách, že vítězná nabídka na část dodávky za jednu korunu je nereálná a investor ŘSD musí tuto část znovu prověřovat. Musím si klást otázky, a byl bych rád, kdybyste mi na ně odpověděl. Proč zaujímáte různá stanoviska? Proč Váš úřad zkoumá tolik stížností? Proč čím dále více brzdí investiční výstavbu? Proč tolik veřejných zakázek je kriminalizováno? Proč ve skutečnosti se stala nejnižší cenová nabídka jediným kritériem veřejných zakázek? Není to proto, že již v České republice nikdo neví, jaká by měla být cena obvyklá? Není to proto, že Váš úřad přivedl liberalizaci do nesmyslné podoby? Proč v sousedním Německu může Spolková rada schválit Honoráře výkonů a standardů na projektové práce a u nás vyhrožujete, že pokud bude ke konstrukci použit investiční náklad, je to proti soutěži? Proč čím dále více staveb soutěžených za nejnižší cenu velmi rychle zvyšuje provozní náklady? Proč se téměř zastavuje vypisování veřejných soutěží? Proč nejsou již ani odhadci ochotni jít do vypracování odhadních cen pro výkup pozemků? Vážený pane předsedo, zamyslete se nad tím, kam jste přivedl hospodářskou soutěž při vypisování veřejných zakázek. Doufám, že transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU nám pomůže při vydání nového zákona o veřejných zakázkách. Doufám, že některý ministr najde odvahu a pomocí vyhlášek stanoví, jaké by měly být ceny obvyklé; je mi jedno, zda to bude ministr financí nebo rezortní ministr. Není možné nadále kriminalizovat zadavatele soutěží a následně nevědět, jak reagovat na další vícepráce. Doufám, že s novou vládou se najdou odvážlivci a vrátí se ke státní expertize, posuzování účelnosti zakázek a tedy i znalosti o ceně obvyklé. A váš úřad nebude muset vařit z vody a bude se zabývat jenom důležitými kauzami.

Ing. Pavel Křeček, autorizovaný inženýr., FEng., předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

přílohy: otevřený dopis ze dne 11. 9. 2013 co: Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
05. 05. 2014