Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Oznámení zkušebního místa:

Zkušební období ve II. pololetí 2021 proběhne přibližně od 13.9. do 5.11.2021. Až bude znám orientační rozpis autorizačních zkoušek Zkušebního místa v Brně na zkušební období II. pololetí 2021 uvedeme  ho v příloze.  Podle počtu žádostí a výběru oborů může být samozřejmě časem upravován. Případné změny v rozpisu budeme aktualizovat. Uchazeč si termín NEVYBÍRÁ,  Zkušební místo určí termín, ve kterém uchazeč zkoušku vykoná a pošle mu pozvánku. Upozorňujeme, že prvním krokem k autorizaci je podání Žádosti o udělení autorizace podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. a autorizačního řádu ČKAIT. Formulář žádosti a pokyny k vyplnění najdete v sekci "Autorizace ČKAIT". Zkušební místo rozhodne o zařazení uchazeče na některý z vypsaných termínů a pozve vás ke zkoušce. Žádost podáte v oblastní kanceláři podle adresy trvalého bydliště, tam budete také zaregistrován. Jako doplněk - usnadnění k přílohám k žádosti o udělení autorizace je zde ke stažení:

Pozn.:
Příloha 1. Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory v seznamu uvedeném na žádosti znamená: - pro středoškoláky maturitní vysvědčení, - pro vysokoškoláky diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek diplomu. Při podání žádosti v oblastní kanceláři předložíte originál a prostou kopii, kancelář ji pro účely autorizace ověří. Při zaslání poštou pošlete pouze úředně ověřenou kopii. OSVČ přikládají navíc výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

Příloha 2. Doklad o vykonané odborné praxi nemá sice formulářem předepsanou podobu, ale ve většině případů postačí formulace Potvrzujeme, že v naší firmě/pod mým vedením pracoval pan X Y od... do... na pozici projektant/asistent stavbyvedoucího oboru ......, a za tuto dobu se podílel na těchto projektech/stavbách. Následuje seznam význačnějších projektů/staveb průřezově za potvrzované období, zakončené jménem spolupracovníka, jeho pozicí ve firmě, podpisem a razítkem firmy nebo autorizačním nebo kombinací obou.

Přílohu 3. Popis dosavadní odborné činnosti /profesní životopis v seznamu uvedeném na žádosti chápejte jako strukturovaný profesní životopis. Máte možnost uvést práce a činnosti, které nespadají do povinného období prokazované a potvrzené praxe. Tedy dlouholetou praxi, stáže, absolvované kurzy, získané certifikáty, publikační činnost apod. Tuto přílohu potvrdíte vlastnoručním podpisem.

Příloha 4. Výpis z rejstříku trestů - všichni dokládají výpis ČR, žadatelé jiné státní příslušnosti navíc výpis svého státu Při podání žádosti o výpis ČR většinou automaticky obdrží i výpis státu, kam přísluší. Výpis obsahuje větu "Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby" . Pokud ne, je potřeba doložit ještě  žádost o výjimku beztrestnosti, kterou bude posuzovat Autorizační rada ČKAIT.

 

!!!! NESEŠÍVEJTE, prosím, přílohy. DOKLÁDEJTE, pokud možno POUZE VOLNÉ LISTY !!!! 
(Přílohy skenujeme, sponky kopírce nechutnají.)

 

Pomůckou při přípravě na odbornou část zkoušky vám může být dokument Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. s rozsahem autorizačních oborů.

Pro zkoušky v 2. pololetí v roce 2021 je platné 17. vydání  publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., rok vydání 2021. 

UPOZORNĚNÍ: K 17. vydání je nově dodána "Opravenka oboru R*  - Hospodaření energií". Bohužel v prvních prodaných výtiscích tato opravenka chybí. Pokud si někdo koupil vydání 17. bez opravenky R*, přihlaste se na brno@ckait.cz, opravenku vám zašleme emailem.

30. 08. 2020