Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Oznámení zkušebního místa:

Zkušební období v I. pololetí 2023 proběhne přibližně od 30.1.2023 do 5.5.2023. Orientační rozpis autorizačních zkoušek Zkušebního místa v Brně na zkušební období I. pololetí 2023 v tomto zkušebním období z organizačních důvodů neuvádíme. Uchazeč si termín NEVYBÍRÁ,  Zkušební místo určí termín, ve kterém uchazeč zkoušku vykoná a pošle mu pozvánku. Upozorňujeme, že prvním krokem k autorizaci je podání Žádosti o udělení autorizace podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. a autorizačního řádu ČKAIT. PROSTUDUJTE POZORNĚ  POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. Formulář žádosti a pokyny k vyplnění najdete v sekci  Autorizace ČKAIT https://www.ckait.cz/formulare-k-autorizaci. Zkušební místo rozhodne o zařazení uchazeče na některý z vypsaných termínů a pozve vás ke zkoušce. Žádost podáte v oblastní kanceláři podle adresy trvalého bydliště, tam budete také zaregistrován. Jako doplněk - usnadnění k přílohám k žádosti o udělení autorizace je zde ke stažení:

  • Příloha 6 - prohlášení o svéprávnosti
  • Zdůvodnění proč podávám žádost v Brně a a ne ve spádové oblasti 

Pozn.:
Příloha 1. Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory v seznamu uvedeném na žádosti znamená: - pro středoškoláky maturitní vysvědčení, - pro vysokoškoláky diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek diplomu. Předkládáte především doklady o vzdělání, které souvisejí s požadovaným oborem autorizace. Používáte-li tituly z jiného druhu vzdělání, doložíte rovněž doklady, které vás k používání titulu opravňují. Při podání žádosti v oblastní kanceláři předložíte originál a prostou kopii, kancelář ji pro účely autorizace ověří. Při zaslání poštou pošlete pouze úředně ověřenou kopii. OSVČ přikládají navíc výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

Při OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI (tedy již autorizovaní, nebo ti , kteří v předchozím pokusu neuspěli) doklady o v zdělání ZNOVU NEPŘIKLÁDEJTE.

Příloha 3. Výpis z rejstříku trestů - všichni dokládají výpis ČR, žadatelé jiné státní příslušnosti navíc výpis svého státu Při podání žádosti o výpis ČR většinou automaticky obdrží i výpis státu, kam přísluší. Výpis obsahuje větu "Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby" . Pokud ne, je potřeba doložit ještě  žádost o výjimku z beztrestnosti doplněnou kopií rozhodnutí o udělení trestu, kterou bude posuzovat Autorizační rada ČKAIT.

AUTORIZOVANÍ nepřikládají ani výpis z rejstříku trestů, ani přílohu 6 - prohlášení o svéprávnosti.

!!!! NESEŠÍVEJTE, prosím, přílohy. DOKLÁDEJTE, pokud možno POUZE VOLNÉ LISTY !!!! 
(Přílohy skenujeme, sponky kopírce nechutnají.)

 

Pomůckou při přípravě na odbornou část zkoušky vám může být dokument Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. s rozsahem autorizačních oborů.

Pro zkoušky v 1. pololetí v roce 2023 je stále platné 17. vydání  publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., rok vydání 2021. 

UPOZORNĚNÍ: K 17. vydání je nově dodána "Opravenka oboru R*  - Hospodaření energií". Bohužel v prvních prodaných výtiscích tato opravenka chybí. Pokud si někdo koupil vydání 17. bez opravenky R*, přihlaste se na brno@ckait.cz, opravenku vám zašleme emailem.

30. 08. 2020