Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

Rozpis termínů autorizačních zkoušek ve Zkušebním místě v Brně

V příloze uvádíme orientační rozpis autorizačních zkoušek Zkušebního místa v Brně na zkušební období II. pololetí 2020. Podle počtu žádostí a výběru oborů může být samozřejmě časem upravován. Případné změny v rozpisu budeme aktualizovat. Zkušební místo určí termín, ve kterém uchazeč zkoušku vykoná a pošle mu pozvánku. Upozorňujeme, že prvním krokem k autorizaci je podání Žádosti o udělení autorizace podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. a autorizačního řádu ČKAIT. Formulář žádosti a pokyny k vyplnění najdete v sekci "Autorizace ČKAIT". Zkušební místo rozhodne o zařazení uchazeče na některý z vypsaných termínů a pozve vás ke zkoušce. Žádost podáte v oblastní kanceláři podle adresy trvalého bydliště, tam budete také zaregistrován. Před zkouškou můžete absolvovat přípravnou instruktáž (seminář). Jednodenní instruktáže pořádá Zkušební místo, termíny těchto seminářů jsou průběžně aktualizovány v přílohách. Dvoudenní semináře pořádá rovněž Informační centrum ČKAIT, zveřejňuje je na svých stránkách. Semináře jsou nepovinné. Jako doplněk-usnadnění k přílohám k žádosti o udělení autorizace je zde ke stažení:

  • formulář ŽÁDOSTI s možností elektronického vyplnění ve Wordu,
  • formulář přílohy č. 5 - čestné prohlášení a
  • formulář Zdůvodnění žádosti o registraci v oblasti Brno pro ty, kteří spádově patří do oblasti jiné.

Pozn.: Příloha 1. Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory v seznamu uvedeném na žádosti znamená: - pro středoškoláky maturitní vysvědčení, - pro vysokoškoláky diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek diplomu. Při podání žádosti v oblastní kanceláři předložíte originál a prostou kopii, kancelář ji pro účely autorizace ověří. Při zaslání poštou pošlete pouze úředně ověřenou kopii. - OSVČ přikládají navíc výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku.

Příloha 2. Doklad o vykonané odborné praxi nemá sice formulářem předepsanou podobu, ale ve většině případů postačí formulace Potvrzujeme, že v naší firmě/pod mým vedením pracoval pan X Y od... do... na pozici projektant/asistent stavbyvedoucího oboru ......, a za tuto dobu se podílel na těchto projektech/stavbách. Následuje seznam význačnějších projektů/staveb průřezově za potvrzované období, zakončené jménem spolupracovníka, jeho pozicí ve firmě, podpisem a razítkem firmy nebo autorizačním nebo kombinací obou.

Přílohu 3. Popis dosavadní odborné činnosti /profesní životopis v seznamu uvedeném na žádosti chápejte jako strukturovaný profesní životopis. Máte možnost uvést práce a činnosti, které nespadají do povinného období prokazované a potvrzené praxe. Tedy dlouholetou praxi, stáže, absolvované kurzy, získané certifikáty, publikační činnost apod. Tuto přílohu potvrdíte vlastnoručním podpisem.

!!!! NESEŠÍVEJTE, prosím, přílohy. DOKLÁDEJTE, pokud možno POUZE VOLNÉ LISTY. !!!!! (Přílohy skenujeme, sponky kopírce nechutnají.) 

Pomůckou při přípravě na odbornou část zkoušky vám může být dokument Rozdilova_zkouska-2015-11-23.pdf s rozsahem autorizačních oborů. Ke stažení na adrese: https://www.ckait.cz/sites/default/files/rozdilova_zkouska-2015-11-23ww… Pro zkoušky v roce 2020 je platné 16. vydání publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", rok vydání 2019. Testové otázky z vydání 15. z roku 2017 jsou rovněž platné. JE MOŽNO ZAKOUPIT v OK ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2.

Od července 2020 k nově zakoupeným výtiskům přikládáme tištěný DODATEK k 16. vydání. Těm, kteří si zakoupili výtisk dříve, je k dispozici ke stažení Dodatek ve formátu pdf.

12. 02. 2015