Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavebníci hledají úspory – i proto ČKAIT požaduje povinný dozor projektanta

Stavebníci hledají úspory – i proto ČKAIT požaduje povinný dozor projektanta

Vysoké ceny stavebních materiálů, ceny energií nebo rostoucí úroky hypoték vedou stavebníky a investory v poslední době k hledání úspor na stavbách všech typů. Aby neměly škrty v připravovaných nebo již probíhajících stavbách negativní vliv na jejich výslednou kvalitu či bezpečnost, což by mělo být i nezpochybnitelným veřejným zájmem, prosazuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) změnu nového stavebního zákona. Požaduje, aby dozor projektanta byl povinný na všech stavbách, na jejichž návrhu se tyto autorizované osoby podílely.

Je třeba snížit náklady. Najděte levnější řešení. Toto se prostě stavět nebude. Podobné věty stavebníků jsou na stavbách v posledních měsících spíše pravidlem než výjimkou. Ne vždy jsou ale směřovány těm, kdo mají největší zkušenost i autorizaci, aby podobné změny v návrzích činili – projektantům, tedy inženýrům, technikům a architektům. Úspory se velmi často řeší za provozu a nezřídka bez vědomí autora projektové dokumentace. Ten přitom podle stávajícího i nového stavebního zákona nese za případné vady a chyby stavebního díla plnou odpovědnost.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě chce tento stav změnit. Svou argumentaci opírá mimo jiné o precedenty z minulosti, kdy projektant nemohl kontrolovat řádné provedení jím navržených opatření. V případě vad pak bývá finančně i technologicky značně komplikované zjistit skutečnou příčinu takového problému. Velmi často je pak v sázce bezpečnost, a tudíž i veřejný zájem.

Proto chce ČKAIT, zastupující 33 tisíc autorizovaných osob pracujících ve stavebnictví, zanést do stavebního zákona formou novely ustanovení, aby dozor projektanta byl povinný u všech staveb. Toto vymahatelné kontrolní opatření se musí rozšířit ze staveb financovaných z veřejných rozpočtů a vyhrazených staveb jako dálnice či letiště také na oblast soukromé výstavby. Půjde o klíčový požadavek Komory směrem k nové politické reprezentaci České republiky i vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Za bývalého složení poslanecké sněmovny se ho sice nepodařilo prosadit, ale to by se mohlo změnit, neboť někteří tehdy opoziční poslanci i odborníci z MMR ho byli připraveni podpořit.

Zástupci ČKAIT tehdy, stejně jako nyní, dokládají oprávněnost požadavku na konsensuálním příkladu větší dostupnosti bydlení, kterou má nová vláda mezi hlavními programovými prioritami. „Neumíme si představit, že preferovaná snadnější bytová výstavba bude probíhat s absencí dozoru projektanta. Nadále opakujeme, že stát musí podporovat nejen množství, ale i bezpečnost a základní kvalitu výstavby nové bytové výstavby,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Zmíněný důvod platí pro rodinné i bytové domy, stejně jako například pro inženýrské sítě.

Autorizovaná osoba, a nikoliv sám stavebník nebo dokonce stavební úřad, je totiž garantem toho, že dokončená stavba bude bezpečná. Při realizaci staveb však není výjimkou, když zhotovitel stavby nebo stavebník navrhuje dodatečné změny projektové dokumentace stavby před jejím dokončením. Všechny úpravy, včetně zmíněných – a pochopitelných – požadavků na úspory, musí ovšem vždy projít posouzením a souhlasem projektanta.

Absence dozoru projektanta často vede k neuváženým změnám a velmi často je potom vina svalována na projektanta, který se jen obtížně může bránit, pokud neměl možnost kontroly při provádění stavby nebo nemohl upozornit na důsledky navrhovaných změn. To lze pokládat nejen za naprosto jasné porušení práv projektanta, ale i ohrožení zájmů laické veřejnosti, která si nové bydlení bude pořizovat.

Použijeme-li na montáž zakoupené skříně 50 % šroubů předepsaných v návodu a skříň spadne, nikoho asi nenapadne, aby za to žaloval prodejce nebo výrobce a požadoval po nich náhradu. U staveb je to ale je normální? Jestliže nedodrží projekt stavebník, „ušetří“ výztuž v železobetonu a následně obviní projektanta za poruchy konstrukce, má projektant jen velmi složitou možnost obrany. Takovou praxi je nutné změnit. Dozor projektanta na každé stavbě, kterou projektant navrhoval, je nutností a chrání stavebníka i autora projektu,“ zdůrazňuje Ing. Robert Špalek.

Dozor projektanta je podle obou profesních komor, ČKAIT i České komory architektů, nedílnou součástí odborných činnosti stavebních inženýrů, techniků i architektů. Představuje cca 12 % všech nezbytných výkonů autorizované osoby při zpracování projektové dokumentace. Zákonem stanovená povinnost by to měla být proto, že dodatečně tuto kontrolu nelze provádět a stát by měl garantovat, že všechny stavby budou bezpečné a postavené v souladu s právními a technickými předpisy.

„Stejně jako si nikdo nenechá postavit dům bez střechy, neměl by ani chtít, aby mu projektant zpracoval projektovou dokumentaci a následně nevykonával dozor projektanta. Autorský dozor projektanta totiž nelze nahrazovat technickým dozorem stavebníka ani stavebním dozorem. Kvalitní a bezpečná stavba může vzniknout jen tehdy, pokud tyto tři rozdílné typy kontroly probíhají správně. Současná výstavba je totiž technicky natolik složitá, že k jejímu úspěšnému dokončení je nutná součinnost a zkušenost řady různých odborníků,“ doplňuje na závěr Ing. Robert Špalek.

18. 11. 2021