Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Pardubice 2013

Valná hromada oblasti Pardubice 2013

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 14.1.2013
 1. Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2012, kterou přednesl předseda ing. Radim Loukota.
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • zprávu Dozorčí Rady ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT
  • vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka.
 3. Valná hromada zvolila:
  • 7 delegátů a 2 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 16.3.2013.
 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti Pardubice:
  • publikovat průběh a závěry VH oblasti do „Zpráv a informací ČKAIT“,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • pořádat v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob semináře o aktuální problematice dle programu na I. pololetí 2013,
  • do 30.4.2013 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semináře a exkurze na II. pololetí 2013
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti OK ČKAIT Pardubice,
  • ve spolupráci s Pardubickým krajem a Svazem podnikatelů ve stavebnictví uspořádat veřejnou neanonymní soutěž Stavba roku pardubického kraje 2013,
  • vyhodnotit diskuzi na valné hromadě,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě (novela stavebního zákona, jeho prováděcí vyhlášky, zákon o veřejných zakázkách, legislativa o bezpečnosti při provádění stavebních prací, novela energetického zákona a prováděcích vyhlášek atp.).
Další připomínky k návrhu nebyly vzneseny. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Podle zprávy mandátové komise na valné hromadě volilo 133 autorizovaných osob ČKAIT z oblasti Pardubice. Pardubice dne 14.1.2013
26. 02. 2013