Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroční zpráva a Usnesení z VH 2013 Olomouc

Výroční zpráva a Usnesení z VH 2013 Olomouc

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 22.1.2013
 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing. Anežkou Najdekrovou,rozpočet OK na rok 2013 a plán činnosti na rok 2013.
  • Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2012.
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy Komory
  • Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok 2012
  • Informace o výsledcích hospodaření ČKAIT za rok 2012 bude předložena Shromáždění delegátů dne 16.3.2013
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.
 3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromáždění delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby
 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2013 včetně náhradníků na Shromáždění delegátů konaného dne 16.března 2013 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2013
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2013
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.
 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise,součástí které jsou zvolení delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.
Valné hromady se zúčastnilo 103 členů z 1379 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni.Usnesení bylo přijato hlasováním:
 • pro - 103 členů
 • proti - 0
 • zdržel se - 0
Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Jan Drábek, podepsán v. r. Ing. Libor Blaťák, podepsán v. r. Ing. František Hušek, podepsán v. r. Za mandátovou a volební komisi: Ing. Milan Stejskal, podepsán v. r.
23. 01. 2013