Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky – po technické novele ZVZ

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky – po technické novele ZVZ

Legislativní komise ČKAIT informuje členskou základnu o možném zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (po technické novele č. 341/2013 Sb.) (dále jen „ZVZ“)

 1. Úvod
  Transpareční novela ZVZ (zákon č. 55/2013 Sb.) předpokládala zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následujících případech:
  • dle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;
  • dle § 74 odst. 5 ZVZ – jako člena hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

  Technickou novelou ZVZ č. 341/2013 Sb., potvrzenou usnesením Poslanecké sněmovny č. 380/2013 Sb., jež nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014, však došlo k podstatné redukci původně předvídaného zapojení autorizovaných osob. Zůstalo zachováno jen povinné členství v hodnotící komisi nadlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele na stavební práce (§ 74 odst. 5 ZVZ).

  O zapojení autorizovaných osob do zadávacího řízení podle ZVZ lze uvažovat v dalších případech:
  • jako člen hodnotící komise tam, kde není povinná účast autorizované osoby;
  • jako hodnotitele veřejné zakázky dle § 74 odst. 6 a § 74a ZVZ (technickou novelou odloženo až k 1.1.2015).

 2. Povinné vyjádření se k zadávacím podmínkám a povinná účast autorizovaných osob v hodnotící komisi – pouze nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem

  Povinné vyjadřování k zadávacím podmínkám bylo technickou novelou zrušeno (aniž tato ustanovení kdy nabyla účinnosti).

  Zároveň byl ze ZVZ technickou novelou zcela vypuštěn institut osoby se zvláštní způsobilostí.

  Z původně zamýšlených úprav tak zůstalo zachováno jen zapojení autorizovaných osob do činnosti hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele na stavební práce. Došlo však zároveň k reformulaci ustanovení § 74 odst. 5 takto:

  Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.“ (přičemž poznámka pod čarou odkazuje na zákon č. 360/1992 Sb.).

  Na rozdíl od původní formulace, která mluvila o odborné způsobilosti podle autorizačního zákona, tak ZVZ v platném znění již zřejmě nespojuje účast autorizované osoby v hodnotící komisi s tím, aby obor její autorizace odpovídal předmětu veřejné zakázky. Nelze ale vyloučit, že se ze smyslu tento výklad dovodí i nyní.

  Forma výkonu činnosti autorizované osoby není ZVZ regulována, je tedy možný jak pracovněprávní, tak obchodněprávní vztah (resp. smluvní vztah podle nového občanského zákoníku; jeho uzavření však podléhá ZVZ, jakkoliv zřejmě jako veřejná zakázka malého rozsahu). Je však třeba upozornit na skutečnost, že forma výkonu činnosti má zásadní dopad na otázku případné náhrady škody (v pracovněprávních vztazích je limitována do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud není způsobena v opilosti nebo úmyslně). I v obchodněprávních vztazích je však nyní možná smluvní limitace náhrady škody.

  K vlastnímu výkonu těchto povinností lze uvést následující:
  • autorizované osoby mají v hodnotící komisi stejné postavení jako jakýkoliv jiný člen (s tím, že nepochybně splňují požadavek na účast osoby odborně způsobilé k předmětu veřejné zakázky); z jejich postavení jim tedy neplyne žádná zvláštní odpovědnost, ani zvláštní práva či povinnosti;
  • ZVZ nestanoví žádné speciální požadavky na jejich účast na jednání hodnotící komise, tj. osoby sice musí být jmenovány, ale jejich nepřítomnost nebrání rozhodování komise, pokud jsou jinak přítomny alespoň 2/3 členů či náhradníků;
  • ustavení těchto osob je zcela v kompetenci zadavatele; ZVZ nedává v tomto směru žádná práva ani povinnosti ČKAIT, MMR či komukoliv jinému;
  • povinnost jejich účasti je jen u nadlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele na stavební práce, a to od 1. 1. 2014.

 3. Účast autorizované osoby v hodnotící komisi (tam, kde není povinná)

  Autorizované osoby se mohou samozřejmě stát členy či náhradníky hodnotící komise i u jiných zakázek. V takovém případě budou naplňovat požadavek na příslušnou odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (§ 74 odst. 3 druhá věta ZVZ). Je třeba nicméně poznamenat, že tento požadavek nemusí nutně naplnit autorizovaná osoba; postačí kdokoliv s vhodným vzděláním či praxí.

  Ani v tomto případě neplynou autorizované osobě z účasti v hodnotící komisi jiná práva či povinnosti, než ostatním členům.

 4. Autorizovaná osoba jako hodnotitel (pouze významné veřejné zakázky zadávané ČR nebo státní příspěvkovou organizací) (od 1. 1. 2015) Dle § 16a ZVZ se významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává
  1. ČR nebo státní příspěvková organizace, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč,
  2. samospráva, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 000 000 Kč.

  Účast hodnotitele v hodnotící komisi je povinná pouze u významných veřejných zakázek zadávaných organizačními složkami České republiky a jejími příspěvkovými organizacemi, tj. zakázek s předpokládanou hodnotou dosahující či přesahující 300 mil. Kč, nikoliv u všech nadlimitních zakázek (tj. stavebních zakázek nad 125 mil. Kč) - dle odhadů půjde jen o několik málo desítek zakázek ročně. Účinnosti nabývá tato povinnost až od 1. 1. 2015.

  Účast v hodnotící komisi významné veřejné zakázky zadávané organizačními složkami České republiky a jejími příspěvkovými organizacemi je dle § 157a ZVZ citlivou činností podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Členové tedy musí splňovat podmínky pro její výkon podle citovaného zákona.

  Jedná se o povinnost zcela nezávislou na zapojení autorizovaných osob do činnosti hodnotících komisí (ačkoliv významná veřejná zakázka ČR a státní příspěvkové organizace je vždy také nadlimitní zakázkou, tj. autorizovaná osoba bude také členem komise).

  K vlastnímu seznamu hodnotitelů bude vydána prováděcí vyhláška (zatím nepřipravena). Hodnotitelé by měli být zapisováni dle odbornosti (takže zřejmě bude také odbornost na stavební zakázky). Do seznamu hodnotitelů bude moci být zapsána pouze osoba, která prokáže svou odbornou praxi v trvání alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního přepisu (zletilost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, bezdlužnost – daně, zdravotní a sociální pojištění), není tedy nutná autorizace. Seznam hodnotitelů povede MMR, které bude vždy zadavateli nabízet dvě osoby a zadavatel musí losem rozhodnout, kterou z nich využije. Hodnotící komisi pak bude schvalovat vláda.

  Hodnotitel se po vylosování a schválení vládou stane členem hodnotící komise. Je třeba upozornit, že hodnotitel se stane členem komise u veřejné zakázky, se kterou nemá nic společného a jejíž zadávací podmínky nemá šanci nikterak ovlivnit. ZVZ mu sice výslovně dává „právo“ podat podnět na ÚOHS, nicméně toto právo má každý občan i bez výslovného zmocnění v ZVZ. Na druhou stranu, odpovědnost z této funkce není v zásadě žádná… (snad s výjimkou nebezpečí mediální pozornosti…).

  ZVZ neřeší způsob výkonu, je tedy možný jak pracovněprávní, tak obchodněprávní vztah.
11. 12. 2013