Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrhy na velkou novelu autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Návrhy na velkou novelu autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

ČKAIT na základě výzvy k posledním návrhům na vekou novelizaci Autorizačního zákona podala na MMR prostřednictvím kanceláře Komory 3. dubna 2024 podněty k úpravám tohoto profesního právního předpisu. 

Hlavní změna spočívá v zavedení nově vymezené kategorie autorizace pro realizační fázi staveb pod názvem autorizovaný stavitel, která by měla význam pro osoby vykonávající na stavbách stavbyvedoucí a technické dozory bez oprávnění projektovat stavby či jejich změny.

Autorizační zákon by už neměl nadále odkazovat na obchodní zákoník, nahrazený v roce 2012 zákonem o korporacích.Ve společnostech s ručením omezeným bude minimálně jedním jednatelem autorizovaná osoba

Obor technika prostředí staveb se opět bude nazývat TZB, obor stavby pro plnění funkce lesa se sloučí se stavbami vodního hospodářství a krajinného inženýrství.  Ministerstvo pro místní rozvoj vydá k upřesnění jednotlivých oborů a specializací prováděcí předpis, ve kterém se upraví podrobně rozsah působnosti  autorizovaných osob v jednotlivých oborech.

Z jednoho na tři měsíce od splnění veškerých podmínek ze zákona se má do budoucna prodloužit lhůta Komory k zajištění slibu a tedy i vydání osvědčení o autorizaci a autorizačního razítka pro uchazeče o autorizaci, kdy autorizace napříště "vznikne" namísto dosud zavedeného pojmu "udělení" .

Kdo nesplní podmínky a bude se znovu hlásit k autorizaci, tomu se bude počítat nejbližší možný termín pro podání nové žádosti až po roce od doručení sdělení autorizační rady ČKAIT o předcházejícím neudělení autorizace.

K překážkám v prokázání bezúhonnosti se bude počítat také disciplinární opatření vylučující či omezující výkon činnosti autorizované osoby. Odpovědnost za disciplinární provinění se má nově definovat jako zaviněné proušení povinnosti stanovené čímto nebo zvláštním zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon činnosti AO jako členů Komory nebo vnitřními předpisy komory. Na jeden rok od zjištění provinění nejdéle do čtyř let od doby, kdy k němu došlo se  posouvají lhůty pro zahájení disciplinárního řízení návrhem. Nařízení ústního jednání už nebude pravidlem ale možností. 

Udělování odnímání a pozastavování autorizací bylo navrženo jako výkon veřejné správy samosprávnou stavovskou organizací.  

Do doby požadované praxe pro získání autorizace nebude možno počítat dobu studia na vysoké škole pro výkon profese v daném oboru.

Poplatky za autorizaci a další platby budou vyplývat z vnitřního předpisu Komory, stejně jako způsob úhrady. 

Pro dlužníky s nezaplaceným členským příspěvkem bude možné bez konání řízení po dvou měsících pozastavit členství vKomoře. Členské poplatky se nazvou příspěvky. 

Povinnost platit členské příspěvky se bude výslovně vkládat do zákona. Také bude ze zákona vycházet povinnost na výzvu předložit Dozorčí radě ČKAIT výpis z rejstříku trestů.

Návrh obsahuje také další ustanovení o odpovědnosti za odbornou úroveň činností, povinnost osobně vykonávat činnosti autorizovanou osobou či touto osobou spolu s dalšími osobami pod jejím vedením, a to za dodržování všech právních předpisů a bez podjatosti při výkonu funkcí ve státní správě a dalších činnostech neslučitelných s výkonem činnosti autorizované osoby. Přesahující výkon činnosti nad rámec oboru či specializace zajistí AO jinou autorizovanou ve spolupráci s osobou autorizovanou v příslušném oboru či specializaci. Nově se také definuje návrh překrývání oborů, na který naváže prováděcí předpis ministerstva s vymezením oprávnění jednotlivých autorizovaných osob v oborech a specializacích. Do názvu oboru TPS se opět má vrátit TZB. Hranice oprávnění k výkonu geodetických měření  pro projektovou činnost a vytyčovací práce stanoví odkazovaný zákon o zeměměřičství č. 200/1994 Sb.

Architektonickým oborům se zruší vymezení dosud uvedené v odst. 4 § třetího.

Ke dni slibu již autorizovaná osoba bude kryta pojištěním, nikoliv až započetím činnosti.

Odstraňování staveb bude napříště spadat mezi činnosti vyhrazené pouze autorizovaným osobám a hodnocení staveb, jejich částí a technologií odbornými posudky, stejně jako další potřebné výpočty kromě statických a dynamických bude provádět autorizovaný inženýr. 

Mezi činnosti autorizovaných osob nebude patřit zastupování stavebníka v řízení podle stavebního zákona na základě zmocnění, jde o výkon oprávnění obecně podle občanského zákoníku. 

Pro umožnění volného pohybu osob podle práva EU mají Komory vydávat svým členům příslušné doklady.

Nové návrhy se dotýkají schvalování rozpočtu nejvyšším orgánem ČKAIT s tím, že v rámci rozpočtového rámce schvaluje rozpočet představenstvo, a prodloužení ze tří na čtyři roky doby, na kterou se volí členové představenstva, dozorčí rady  a stavovského soudu obou Komor. Autorizační radě přibudou kompetence při sestavování seznamu uznávaných škol a vzděláním pro jednotlivé obory, upřesnění rozsahu  požadované odborné praxe pro udělení výjimky ze vzdělání a vydávání osvědčení o podmínkách pro autorizaci předepsaných. AR bude navrhovat podmínky pro pozastavení a obnovení autorizace.

Návrh ČKAIT zahrnuje také zrušení ustanovení o možném uznání slovenské autorizace, jelikož se mezitím upřesnil postup ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb. o hostujících a usazených osobách ve dvojím režimu podle jejich působení na území ČR a zrušit se má i počáteční ustanovení vztahované na založení Komor ustavujícími výbory. O dalším vývoji citovaného návrhu Vás budeme informovat.

01. 01. 2024