Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Změny zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (AZ) nastanou k 1.1.2024 na základě novelizace AZ změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. (ZZ)

 

Záhlaví -  název zákona  je zaveden název „autorizační zákon“ alternativně k jeho plnému názvu namísto společné zkratky „Komora“ začal zákon rozlišovat mezi ČKA a ČKAIT

§4  Komoře architektů se zruší všeobecná autorizace pro všechny obory a získávají nově oprávnění zpracovávat dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně příslušné územní studie

§4 odst. 3 a §5 odst. 4 do zákona jsou doplněny odkazy na vnitřní předpisy každé profesní Komory, kterými mají být i stanoveny podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech

§7 odst. 2 vedle písemné povolena i elektronická žádost o autorizaci

§11  po dobu výkonu trestu odnětí svobody spáchaného v souvislosti s činností autorizovaných osob (AO) budou pozastaveny veškeré autorizace

§12 odst. 1 odpovědnost za výkon vybraných a dalších odborných činností AO se rozšiřuje o výkon veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komor

§§ 17, 18 a 19 do oprávnění autorizovaných architektů (AA) autorizovaných inženýrů (AI) a autorizovaných techniků (AT) vypracovávat zavádí názvosloví NSZ namísto dosavadní dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace budou oprávněni k vypracování dokumentace pro povolení staveb


§ 329 NSZ Přechodné ustanovení k dokumentacím  a projektovým dokumentacím umožní do 30. června 2027 namísto projektové dokumentace podle NSZ ještě předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů !

AA mohou vypracovávat územně plánovací dokumentaci (UPD) s výjimkou řešení systému územní stability

 • územní studii (US) a dokumentaci pro povolení stavby (DPS) s výjimkou staveb inženýrských  
 • dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území
 • architektonicko - stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • k vedení realizace jednoduché stavby se doplní „i její změny v pozici stavbyvedoucího“
 • dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně příslušné US a příslušné části UPD

§ 18 odst. 1 AI získají výslovné oprávnění

 • koordinovat vypracování PD
 • provádět kromě stavebně technických také geotechnické nebo inženýrské průzkumy
 • vypracovávat dokumentaci pro provádění (DPP) a dokumentaci pro odstranění stavby
 • odborně vést provádění stavby a její změny v pozici stavbyvedoucího
 • provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby

§ 18 odst. 2 doplní  se oprávnění o překrývání oborů takto: „AI v oborech pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb“ a také textem: „Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny“.

§ 19 doplní se oprávnění AT:

 • koordinovat vypracování projektové dokumentace
 • řídit příslušné odborné stavební a montážní práce

§ 329 NSZ Přechodné ustanovení k dokumentacím  a projektovým dokumentacím umožní do 30. června 2027 namísto projektové dokumentace podle NSZ ještě předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů !


§20 zvýší se výše pokuty za závažné či opětovné disciplinární provinění podle autorizačního zákona z dosavadní výše 50 000 Kč na 300 000 Kč.

V příloze je ke stažení porovnání změn verze autorizačního zákona v roce 2023 s novým zněním od 1. ledna 2024 

Od prvního ledna 2022  došlo novelou ze zákona č. 47/2020 Sb. k zavedení elektronického autorizačního razítka doplněním do § 13 odst. 3 a 4. Dosavadní opatřování dokumentů razítkem bylo doplněno o další možnost elektronického podpisu, založeného na kvalifikovaném certifikátu s kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

01. 06. 2023