Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela nového stavebního zákona je v poslanecké sněmovně

Novela nového stavebního zákona je v poslanecké sněmovně

Předseda ČKAIT odeslal 25. listopadu 2022 otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR. Vysvětluje v něm šest základních požadavků ČKAIT v souvislosti s věcnou novelou nového stavebního zákona - sněmovního tisku 330/0, který je na programu v prvním čtení 45. schůze - pravděpodobně od 29.11.2022.

Forma otevřeného dopisu byla zvolena jako reakce na někdy nepřesné informace zástupců některých zájmových skupin zejména v otázce možnosti vzniku více městských stavebně-technických předpisů. Inženýrská komora v zájmu urychlení a zpřehlednění povolovacích procesů navrhuje následující doplnění a úpravu zákona, jímž se mění zákon č. 283/2021 Sb. ve znění zákona č. 195/2022 Sb.:

  • Zamezení dvojí kvality a chaosu ve výstavbě – mj. jednotnými stavebně-technickými předpisy s koeficienty zohledňujícími lokální specifické podmínky pro stavby
  • Zjednodušení dokumentace podle druhu stavby na úroveň dokumentace pro společné povolení, nikoliv jen dokumentace pro územní rozhodnutí – viz judikáty soudů
  • Právo na vyjádření projektanta k námitkám směřujícím k projektové dokumentaci – tento krok přispěje k urychlení povolovacího procesu
  • Úprava procesu při vadách v žádosti – souhlasíme s tím, aby v případě chyb v projektové dokumentaci přikládané k žádosti či v žádosti samotné sice došlo s výzvou k doplnění žádosti k přerušení řízení formou usnesení, ale pro tento případ požadujeme pouhé stavení lhůty pro vydání výsledného rozhodnutí, nikoliv její přerušení a běh zcela od začátku po odstranění vad
  • Uzákonění povinného dozoru projektanta na všechny typy staveb, včetně soukromých stavebníků – výraz vyjádření ochrany veřejného zájmu
  • Sjednocení výkladu v případě specializovaného a odvolacího stavebního úřadu – posílení gesce Ministerstva pro místní rozvoj

ČKAIT sleduje a připomínkuje nový stavební zákon od samého začátku. Proces rekodifikace byl spuštěn v září 2017, kdy byl předložen Vládě ČR věcný záměr vypracovaný MMR. O rok později schválená verze měla zajistit, aby veřejné stavební právo stanovilo jednoznačná, jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla. Na stránkách www.ckait.cz/rekodifikace-stavebniho-prava jsou uloženy všechny, v souvislosti s novým stavebním zákonem, oficiálně projednávané dokumenty.  Aktuálně projednávaná novela má pořadové číslo 188. Rekodifikaci stavebního práva pravidelně projednává Legislativní komise ČKAIT a sledujeme ji i v časopisu Z+i ČKAIT.

25. 11. 2022