Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekodifikace stavebního práva

Rekodifikace stavebního práva

V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020. Pro přípravu rekodifikace ministryně zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva". Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT byla zastoupená ve třech PS pro oblast stavebního práva hmotného, pro územní plánování a pro digitalizaci.

ČKAIT se v letech 2019 až 2020 aktivně zapojila do mezirezortního připomínkového řízení, kde na základě stovek členských připomínek byly vládě předloženy vybrané připomínky nejprve k věcnému záměru a následně pak k navrhovaným textům nového stavebního zákona i k navrhovaným úpravám navazujících právních právních předpisů. Ne všechny připomínky byly ovšem vypořádány. 24. srpna 2020 schválila vláda návrhy obou zákonů na základě doporučení své legislativní rady z 25. června 2020, vzápětí vzkázala ministryně pro místní rozvoj otevřenost i pro komplexní návrh nového znění zákonů. Od prvního čtení k 5. listopadu 2020 se v parlamentu objevily vedle vládního návrhu dva zásadní komplexní pozměňovací návrhy. Z nich získal podporu Hospodářského výboru KPN poslance Martina Kolovratníka, který se stal výchozím návrhem i pro další projednání poslaneckou sněmovnou. K tomuto KPN poslanci navrhovali úpravy prostřednictvím dílčích pozměňovacích návrhů, které na třetím čtení poslanecká sněmovna projednala a spolu s KPN některé z nich odhlasovala dne 26. května 2021.

Pracovní soubory s jednotlivými návrhy na změny znění komplexních návrhů stavebního a změnového zákona (tisku 1008 a 1009) lze vyhledat na stránkách PSP, komplexní znění a doporučení výborů poslanecké sněmovny tvoří níže přílohy postupně řazené podle jejich historické posloupnosti. Sněmovna zveřejnila konsolidované znění návrhu obou zákonů tak, jak je posílá k hlasování do Senátu dne 4.6.2021 /viz přiložené dokumentu níže pod čísly 159 a 160/. Výbory Senátu Ústavně právní, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednaly oba návrhy zákonů a doporučily oba návrhy zamítnout. K projednání obou návrhů přistupuje Senát dne 1. července 2021 na plenární schůzi, která všemi svými 65 hlasy návrhy obou zákonů zamítla. Tím se podle legislativního procesu vrátily oba návrhy do Poslanecké sněmovny parlamentu, kde 13. července 2021 při opakovaném hlasování získaly potřebnou nadpoloviční většinu všech poslanců a došlo k jejich schválení počtem 104 hlasů v případě Stavebního zákona a 103 hlasy byl přijat Změnový zákon. Oba vyšly ve Sbírce zákonů dne 13. července 2021 pod čísly 283/2021 a 284/2021 Sb. s účinností od 1. července 2023, s tím, že mezitím může dojít k jejich úpravám novelami obou zákonů. Pardubický kraj a skupina poslanců navrhli odložení účinnosti NSZ pro veškeré stavby od 1. července roku 2024 /Pardubický návrh/ nebo jen pro některé vybrané stavby /návrh poslanců/. Pod číslem 137 se nakonec objevil vládní návrh, který též počítá  se zavedením odlišeného režimu vyhrazených staveb.

Na základě jeho schválení PSP se Nový stavební zákon od 1. července 2023 do 1. července 2024 použije pouze na vyhrazené stavby (stavby dopravní, energetické a jiné důležité stavby infrastruktury dle přílohy č. 3 NSZ). Pro ostatní stavby nastane účinnost nového zákona s ročním odkladem až k 1. červenci 2024. Mezitím se připravuje věcná novela NSZ a změnového zákona, k níž podala ČKAIT také své návrhy a připomínky. Vláda schválila návrh znění novely níže uvedený v závěru seznamu dokumentů a 1.11.2022 byl předložen PSP a rozeslán poslancům. 

2.11. 2022

02. 11. 2022