Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Průlomové rozhodnutí ÚOHS

Průlomové rozhodnutí ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4.11.2011 z moci úřední, rozhodl ve svém rozhodnutí s nabytím právní moci 24.8.2012 mimo jiné následovně:

„Úřad zmiňuje, že je sice nesporné, že v areálech existují objekty, které jsou kulturními památkami podle zákona o památkách, avšak z vymezení kulturní památky podle § 2 zákona o památkách nijak nevyplývá, že by každá kulturní památka měla být zároveň stavbou architektonicky nebo urbanisticky významnou podle zákona o autorizaci. Předmětné právní předpisy na sebe ohledně této otázky nijak neodkazují, a proto ani nelze rozšiřujícím výkladem tuto souvislost dovozovat. K vyloučení oprávnění autorizovaného inženýra projektovou dokumentaci předmětných staveb vypracovávat by byla nutná prokazatelná existence některé ze tří výše zmíněných výjimek, tedy dané pozemní stavby by musely být zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné, a to jednoznačným a nezpochybnitelným způsobem, což v daném případě nenastalo.

Úřad konstatuje, že pokud by zadavatel bez prokazatelné existence jedné ze tří zmíněných výjimek vyloučil osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele ze způsobů prokázání předmětného profesního kvalifikačního předpokladu, a požadoval by pouze osvědčení o autorizaci autorizovaného architekta vydané Českou komorou architektů, jeho postup by se považoval za omezení soutěže a porušení základních zásad stanovených v § 6 zákona.“

Text celého rozhodnutí č.j. ÚOHS-S468/2011/VZ-487/2012/530/EDo

 

01. 01. 2016