Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti oblasti Praha a Středočeský kraj v roce 2009

Zpráva o činnosti oblasti Praha a Středočeský kraj v roce 2009

Odborná exkurze Helsinky 2010 Výbor oblasti pracoval v loňském roce ve složení přednosta Ing.Michael Trnka,CSc, zástupce přednosty Ing.Milan Komínek členové výboru Ing.Jan Bořek, Ing.Ladislav Brett, Ing.Jan Cihlář, Ing.Karel Jung, Ing.Jaroslav Lébl,CSc, Ing.Eva Patáková, Ing.Jan Matějka a Ing.Vladimír Smrž. Zasedání výboru oblasti se pravidelně účastnila paní ředitelka Ing.Lenka Zimová.
Ve Středočeské a Pražské oblasti bylo ke konci roku 2009 registrováno celkem 8 815 autorizovaných osob. Nově bylo autorizováno 345 osob a v 18 případech byla rozšířena autorizace. Autorizované osoby s více obory jsou udávány pouze v rámci jednoho oboru. Počet udělených nových autorizací se oproti předchozímu roku snížil o 22. Z různých důvodů bylo v roce 2009 ukončeno členství v 29 případech.
Poslední valná hromada, která se konala 20.ledna 2009 v Národním domě na Smíchově zavázala výbor oblasti k plnění usnesení valné hromady a plánu činnosti.

Plnění jednotlivých bodů:
 1. Ve spolupráci s ČSSI pokračovat v pořádání odborných přednášek a exkurzí, nejméně čtyři akce uspořádat z vlastní iniciativy - Odborné přednášky - Technické čtvrtky a Úterky pokračovaly po celý rok, mimo letní prázdniny v přednáškovém sále sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Účast byla rozdílná v závislosti na tématu přednášky, pohybovala se mezí 12 až 65 zájemci o danou problematiku, v několika případech museli být zájemci odmítáni pro vyčerpání kapacity sálu. Program akcí byl zveřejněn na webových stránkách Komory a nad to byli členové Komory upozorňováni na konané akce i adresně zasláním e-mailu. Odborné exkurze se uskutečnily 3 s návštěvou 84 a 40 účastníků - nejvíce byla navštívena exkurze na jižní dálniční obchvat Prahy s prohlídkou dokončovaných mostů a tunelu v Komořanech, druhou akcí byla vodárna v Káraném a třetí akcí exkurze na rozestavěný úsek dálnice D8 přes Středohoří.
  Z vlastní iniciativy členů výboru se uskutečnily dvě přednášky Prof.Kabeleho, Mgr.Teichera a Ing.Urbana na téma "Energetická náročnost budov" (zorganizoval Ing.Smrž) a přednáška Prof.Holického "Hodnocení spolehlivosti konstrukcí" (zorganizoval Ing.Jung).
  Exkurze do kolínské tepelné elektrárny se uskutečnila v rámci výjezdního zasedání výboru a byli na ni pozváni členové ČKAIT z okresů Kolín a Kutná Hora a připravil ji Ing.Bořek. Exkurze do Masarykova výzkumného ústavu vodohospodářského na téma splavnění Labe v úseku Střekov - státní hranice byla připravena Ing.Cihlářem.


 2. Ve spolupráci s IC ČKAIT pokračovat v pořádání odborných přednášek - Ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT se uskutečnilo 20 vzdělávacích akcí s návštěvností od 12 do 65 posluchačů. Termíny seminářů byly a i nadále budou uváděny na webových stránkách ČKAIT a samozřejmě v komorovém tisku. Největší zájem byl o přednášky týkající se problematiky "Zelená úsporám", Energetická náročnost budov a Eurocodů.


 3. O připravovaných odborných akcích informovat členy přímo, zasíláním pozvánek e-mailem - kompletovat soubor e-mailových adres - Pozvánky na odborné akce byly zasílány na e-mailové adresy a to podle zaměření přednášky selektivně. Bohužel stále zjišťujeme, že řada členů je nedostupná prostřednictvím elektronické pošty a to přestože při všech příležitostech členové výboru vyzývají naše členy k doplnění adres.
  Prosím přítomné členy, aby u prezentace doplnili své e-mailové adresy a nebo aby je zaslali e-mailem na sekretariát oblasti. Informujte i své známé.


 4. Sledovat vývoj legislativy a spolupracovat s pověřenými členy představenstva ČKAIT na vypracování připomínek a námětů k návrhům zákonů - tato činnost pokračovala zasíláním připomínek předsedovi legislativní komise Ing.Hladíkovi a Ing.Klepáčkové, kteří koordinují legislativní aktivity ČKAIT. Nově spolupracují členové výboru na přípravě Standardů projektových prací.


 5. Pokračovat ve spolupráci s pracovníky stavebních úřadů a znovu uspořádat diskusní setkání s vedoucími Stavebních odborů pražských městských částí. Na výjezdní zasedání zvát vedoucí stavebních úřadů příslušného regionu - Setkání s vedoucími stavebních úřadů městských částí se uskutečnilo 14.května za účasti zástupců stavebních odborů městských částí, zástupců Magistrátu hl.m. Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje. Téma setkání bylo "Zelená úsporám". Na výjezdní zasedání výboru byli zváni vedoucí místních stavebních odborů.


 6. Navázat spolupráci s politickou reprezentací Prahy a Středočeského kraje - Tento úkol se stále nedaří plnit


 7. Uspořádat dvě výjezdní zasedání výboru mimo Prahu - Výbor uspořádal 26. května výjezdní zasedání v Příbrami - účastnilo se 19 členů ČKAIT (8% z pozvaných) a 22. října v Kolíně - účastnilo se 37 členů ČKAIT (11% z pozvaných). Na obou loňských výjezdních zasedáních poskytla paní Dr.Václava Koukalová zevrubnou informaci ke Stavebnímu zákonu. Na výjezdních zasedáních jak v Příbrami, tak i v Kolíně se rozvinula široká a věcná diskuse.


 8. Úkol uložený výboru v usnesení Valné hromady - řešit problematiku energetických štítků - problémem se zabývala legislativní komise ČKAIT a její stanovisko byl zveřejněno na webových stránkách Komory - legislativní rada navrhla legislativní změnou vyčlenit zpracování průkazů energetické náročnosti budov z přílohy č.1 vyhlášky č.499/006 Sb. Dále se zabývalo tímto problémem představenstvo ČKAIT na svém posledním zasedání v roce 2009 a na doporučení Prof.Kabeleho došlo k závěru, že stav přestal být kritický, protože v průběhu roku 2009 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zaregistroval dostatečný počet příslušných specialistů.

Z další činnosti členů výboru oblasti a sekretariátu ústředí je možno připomenout - Na sekretariát pražské oblasti přichází řada dotazů a žádostí o vyjádření k různým problémům, hlavně se opakují dotazy na výklad některých pasáží Honorářového řádu a nebo užití autorizačního razítka. Tyto dotazy jsou převážně vyřizovány paní Ing.Klepáčkovou, v některých specielních případech se vyjadřují i členové výboru.
Při pražské oblasti pracovalo poradenské středisko akce "Panel", které vede Ing.Patáková - v roce 2009 bylo vydáno 5 stanovisek a proběhlo 24 konzultací.
Ve snaze zkvalitnit program přednášek pokračujeme v úzké spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů a s Informačním centrem ČKAIT při přípravě témat i při výběru přednášejících a hrazení nutných nákladů. V rámci vzdělávacích aktivit umožnila Komora v našem přednáškovém sále školení připravené zástupci Asociace plastových potrubí a zajistila rozeslání pozvánek na toto školení členům ČKAIT.
Kromě toho Komora každoročně sponzoruje některé nadace jejichž výtěžek slouží k odměňování studentů vysokých škol i středních odborných škol, vítězů školních odborných soutěží. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci ze středními průmyslovými školami. Ing.Trnka se zúčastnil jako člen komise školního kola soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) a to v obou pražských průmyslovkách. Je nutno konstatovat, že úroveň prezentovaných prací byla mimořádně vysoká. Průmyslovým školám, na základě požadavků, poskytuje naše oblast zdarma odborné publikace vydávané Informačním centrem.
Stálá pozornost výboru je věnována celoživotnímu vzdělávání členů ČKAIT
Další velký sektor činností souvisejících s celoživotním vzděláváním, vydáváním publikací a materiálů zajišťuje Informační centrum. O jeho činnosti přednese samostatnou informaci ředitelka centra paní Ing.Janoušková.
K problematice vzdělávání. I když údaje o návštěvnosti jednotlivých akcí jsou v absolutních hodnotách slušné v porovnání s počtem členů ČKAIT naší oblasti se jedná o velmi malé procento, nižší, než v ostatních oblastech. Letitým problémem Prahy je malý zájem o vzájemný kontakt profesních odborníků.
V bloku odborných činností ČKAIT bych rád zmínil časopis Stavebnictví. Tento časopis je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Na podzim loňského roku byla uzavřena dohoda s představiteli profesních organizací na Slovensku o spolupráci při vydávání časopisu. Na základě uzavřené dohody se pravidelně účastní zasedání redakční rady pan Doc.Ing.Štefan Gramblička,PhD. jako její řádný člen a v časopise se objevily prvé příspěvky našich slovenských kolegů.
Znovu připomínám, že Stavebnictví je Vaším časopisem a že jeho úroveň poroste s úrovní publikovaných příspěvků - pokud se Vám podaří zajímavý projekt, dokončíte výzkumný úkol, nebo zrealizujete zajímavé dílo napište o tom do Stavebnictví.
Letos se opět uskutečnil Den stavitelství a architektury. Hlavním záměrem Dnů stavitelství a architektury je propagace stavebnictví jako významného oboru lidské činnosti. Ve výboru, který připravil druhý ročník pracovali za naší Komoru ředitelka kanceláře ČKAIT Ing.Lenka Zimová a přednosta pražské oblasti. Ve výboru dále zasedali zástupci ČSSI , Svazu podnikatelů, nadace ABF a České komory architektů a prezident SIA. ČKAIT se zaměřila hlavně na Den otevřených dveří na odborných školách. Informaci s výzvou k účasti na Dni otevřených dveří zaslala kancelář ČKAIT e-mailem na všechny základní a střední školy v republice. Pod hlavičkou Dne stavitelství a architektury se uskutečnilo několik akcí. Vyhodnocení soutěže Stavba roku, setkání v Senátu s předsedou MUDr.Sobotkou, s vyhlášením Osobnosti stavitelství, Společenský večer na Žofíně s vyhlášením vítězů Stavby roku, Den otevřených dveří v učilištích, na středních odborných školách a na stavebních fakultách a fakultách architektury a na význačných stavbách. Osobností stavitelství se v minulém roce stal člen představenstva ČKAIT a president ČSSI pan Ing.Svatopluk Zídek.
Na začátku roku byl vyhodnocen Den stavitelství a architektury 2008 a bylo konstatováno, že se skutečně zvýšil zájem o studium na těch stavebních průmyslovkách, které se akce zúčastnily.
V loňském roce rovněž pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Členové výboru byli vyzváni k posouzení aktuálního stavu konstrukce a to jednou v případě zříceného lešení a ve třech případech při požáru. Při těchto akcích je vyžadováno posouzení o momentálního stavu konstrukce a to již během zásahu hasičského sboru.
Kromě odborných akcí jsme přispěli i na uspořádání swingového večera 12. února. K poslechu velice dobrého orchestru i k tanci se nás sešlo v sále ABF asi šedesát těch, kteří chtěli na chvíli zapomenout na všední starosti a potěšit se spolu se svými partnery v příjemné společnosti.
Na závěr této zprávy o činnosti dovolte abych poděkoval všem, kteří se podíleli na aktivitách oblasti i těm, kteří sice stojí často v pozadí, ale bez kterých by činnost Komory nabyla možná - paní ředitelce Zimové a celému sekretariátu.V Praze 12. ledna 2010

Ing. Michael Trnka, CSc

07. 01. 2010