Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komora doporučuje jak postupovat při problémech plynových spotřebičů

Komora doporučuje jak postupovat při problémech plynových spotřebičů

Na začátku března jsme vydali letošní čtvrtou tiskovou zprávu ČKAIT, kterou jsme otevřeli v médiích téma možných následků jiného složení plynu v české distribuční soustavě, než bylo obvyklé, zejména eventuálních dopadů na plynové spotřebiče a zařízení. Učinili jsme tak z pozice profesní komory zastřešující 32 tisíc techniků a inženýrů, z jejichž řad jsme od prosince získávali podněty na toto téma. Následovala intenzivní mediální komunikace tohoto problému – viz ČKAIT v médiích. Kancelář i oblastní kanceláře ČKAIT obdržely v posledních dnech značné množství dotazů týkajících se (možných i již přetrvávajících) problémů s plynovými spotřebiči. Vzhledem k převažujícímu typu otázek, které jsou mimo kompetence autorizovaných osob, jsme se rozhodli vypracovat na pokládané dotazy obecnou odpověď:

  • Činnost ČKAIT, respektive autorizovaných osob, které jsou jejími členy, končí kolaudací stavby. Další kroky jsou již povinností vlastníků nebo správců stavby, jak popisuje právní rozklad na konci toho textu. Zdůrazňujeme to především proto, že v případě odlišného složení plynu a jeho negativního vlivu na spotřebiče neexistuje univerzální řešení, pouze univerzální postup.
  • Základem všeho je kvalifikované zjištění, jaké je složení plynu, jenž je koncovému zákazníkovi dodáván. Ten se liší dle lokality/regionu ČR. Teprve na základě této analýzy mohou technici navrhnout účinná řešení, jak předejít případným škodám. Ať už jde o instalaci filtru, výměnu armatur nebo trubek, či jiné kroky.
  • Zájemcům doporučujeme, aby oslovili autorizovanou osobu co nejblíže místa jejich bydliště nebo podnikání, u níž lze předpokládat obeznámenost s lokálními specifiky a mimo jiné i komunikaci s dodavateli energií, jejichž vstup – znovu podtrhujeme – je pro prevenci i sanaci škod zásadní. Obezřetnost by se měla týkat hlavně starších plynových spotřebičů a zařízení – nové již často mají čidla na detekci složení plynu a automatickou regulaci.

Jsme si vědomi toho, že se Česká republika nachází ve výjimečné situaci. Není proto naším cílem možný problém způsobený jiným složením plynu, který je již z řady míst ČR potvrzený, eskalovat, ale naopak upozornit na možná řešení a nápravné kroky. Cílem Komory je eliminace dopadů na koncové odběratele. Jsme však přesvědčeni, že bez aktivního podílu distributorů energií, eventuálně státních regulačních úřadů, to bude cesta náročná pro všechny zainteresované.

Nezaměňujte pojmy revize, kontrola a servis

Z dosud publikovaných výstupů a reakcí veřejnosti je zjevné, že mohou být zaměňovány pojmy revize, kontrola a servis. Dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, jsou plynová zařízení „Vyhrazeným technickým zařízením“ (dále jen VTEZ). Důvodem je, že při nesprávném použití nebo zacházení mohou způsobit závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Jak správně nakládat s plynovými VTEZ a kdo je k tomu oprávněn, podrobně stanovuje nařízení vlády NV 191/2022 Sb. Tento předpis určuje také pravidla pro provádění pravidelných revizí každé 3 roky a pravidelných kontrol 1x ročně. Předpis využije především odborná veřejnost.

Pravidelné revize a kontroly dle NV 191/2022 Sb. se nevztahují na vyhrazená plynová zařízení, která jsou v užívání uživatelů bytů a majitelů bytů a rodinných domů. Oproti tomu pravidelný servis plynového zařízení není určen nařízením vlády, ale doporučen výrobcem plynového zařízení (PZ). Servis obnáší především prohlídku, vyčistění a nastavení PZ, změření emisí a další kroky. Doporučená perioda servisu bývá 1x za rok.

Zanedbání pravidelného servisu PZ snižuje spolehlivost provozu, zvyšuje provozní náklady a může vyvolat i havarijní stav PZ. Také diskutovaná problematika zanášení plynových hořáků sírany může být zčásti způsobena zanedbáním údržby PZ. Majitelé plynových spotřebičů by se měli po provedeném servisu informovat u servisního technika, zda jejich zařízení je schopno bezpečně spalovat každý plyn, který distributor dodává do české sítě. Případně, zda je potřeba udělat nějaké technické opatření.
(Vybráno z doporučení Ing. Romana Šmída, člena Profesního aktivu ČKAIT, obor Technologická zařízení staveb, a jednatele společnosti RS Facility s.r.o.)

Že nejde o irelevantní aktivitu bez odborné, praktické podstaty, dokládají i četné výstupy v médiích, jež iniciovaly přímo specializované společnosti, včetně výrobců a prodejců plynových zařízení. Více například na TZB Info.

Tisková zpráva i odpovědi pro média byly vypracovány ve spolupráci s profesními aktivy ČKAIT Technologická zařízení staveb a Požární bezpečnost staveb.

23. 03. 2023