Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
8. únor 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 5. 2. 2010

Přípravný výbor soutěže Český energetický a ekologický projekt zasedal a určil kategorie soutěžního ročníku 2009, který se bude opět konat pod osobní záštitou Předsedy vlády Jana Fischera. V zasedací místnosti TOP EXPO CZ se dne 2. 2. 2010 sešlo 15 předních odborníků na energetiku a ekologii z vládní, akademické i podnikatelské sféry pod vedením předsedy ERÚ Ing. Josefa Fiřta a ředitelky GIS SFŽP Ing. Ireny Plockové. Tisková zpráva

Olomouc
3. únor 2010

Zpráva-Valná hromada Olomouc

Valná hromada Olomouc Termín konání: 26.1.2010 Místo konání : Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Počet členů oblasti: 1260 Počet účastníků VHO: 124 Procento účasti: 9,8% Čestní hosté: Ing. Pavel Horák-náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michaela Pruknerová-vedoucí odboru strategického rozvoje kraje JUDr. Eva Hyravá-vedoucí stavebního úřadu Olomouc Ing. Jaroslav Havelka-ředitel Hospodářské komory v Olomouci RNDr. Luděk Šťastný-ředitel Stavoprojektu Olomouc

Ústí nad Labem
26. leden 2010

Oznámení o úmrtí

OK ČKAIT Ústí n.L. oznamuje, že dne 15.1. 2010 zemřel ve věku 67 let bývalý ředitel VOŠ a SPŠ v Děčíně Ing. Jan Vyhnálek.

Jihlava
26. leden 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti oblasti ČKAIT Jihlava v roce 2009

Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2009. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2009 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi dne 25.11.2009 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení.

Jihlava
26. leden 2010

Usnesení valné hromady ČKAIT - oblasti Jihlava konané dne 13. 1. 2010

Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2010 Valná hromada bere na vědomí: Informaci místopředsedy doc.Ing.Aloise Materny,CSc. o hlavních úkolech Komory v r.2010 Informaci o činnosti DR ČKAIT přednesenou Ing. Holým Valná hromada ukládá:

ČKAIT
24. leden 2010

Sdělení MMR

Po sedmiletém snažení, se osvědčení o autorizaci udělované ČKAIT pro obor pozemní stavby, dostalo citací 71/2009 Sb., do seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.

ČKAIT
22. leden 2010

ENEX - HLÁŠENKY

Ing. Roman Portužák, CSc. ředitel odboru elektroenergetiky V Praze dne 9. března 2009 Č.j.: 3330/09/05200 Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych Vás informoval, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zprovoznilo program ENEX-HLÁŠENKY, který autorizovaným osobám umožňuje v on-line režimu podávat ministerstvu hlášení o energetických auditech, energetických průkazech budov, kontrolách kotlů a kontrolách klimatizací.

Praha
21. leden 2010

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

Ve spolupráci s ČSSI pokračovat v pořádání odborných přednášek a exkurzí nejméně čtyři akce uspořádat z vlastní iniciativy Ve spolupráci s IC ČKAIT pokračovat v pořádání odborných přednášek Navázat kontakt se Svazem podnikatelů a společně zahájit přípravu soutěže "Stavba roku Prahy a Středočeského kraje" O připravovaných odborných akcích informovat členy přímo, zasíláním pozvánek e-mailem - kompletovat soubor e-mailových adres Sledovat vývoj legislativy a spolupracovat s pověřenými členy představenstva ČKAIT na vypracování připomínek a námětů k návrhům zákonů