Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
9. říjen 2008

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání dne 6.října 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 30.9.2008 byly splněny - 15. září proběhl seminář celoživotního vzdělávání Bezpečnost práce v českém stavebnictví (Dr. Sklenář), - zúčastnilo se 22 AO - setkání „Na hranici“ se slovenskými kolegy ve dnech 26.-27. září 2008 – z KV se účastnil Ing. Zídek, - Byl splněn úkol Ing. Zídka o předání materiálů ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů KV kraje (CD PROFESIS + příručka stavebníka).

Ústí nad Labem
1. říjen 2008

Zájezd do Izraele

ČKAIT Brno pořádá ve dnech 20.4. 2009 - 27.4. 2009 zájezd do Izraele. Program zájezdu naleznete v termínové listině OK ČKAIT Brno. Registrace zájemců je do 15.10. 2008 na adrese ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, tel. 545 574 310, fax 533 424 069.

ČKAIT
23. září 2008

RAKOUSKO

Evropští autorizovaní inženýři Přístup k pracovním příležitostem v Rakousku (červenec 2008) I. Všeobecné informace:Právní základ: Výkon povolání "Ziviltechniker" (které zahrnuje povolání architektů a autorizovaných technických poradců /Chartered Engineering Consultants/) v Rakousku je upravován federálním zákonem s názvem "Ziviltechnikergesetz" (ZTG).

ČKAIT
23. září 2008

VELKÁ BRITÁNIE

Ve Spojeném Království neexistuje skoro žádné omezení pro práci jako inženýr, a tak není vyžadována registrace u ECUK předtím, než osoba začne pracovat buď jako rezident nebo jako dočasný poskytovatel služeb. Protože toto ECUK nemusí realizovat ustanovení článků Směrnice 2005/36 o poskytování dočasných služeb, nemusí tak vydávat dočasné registrace.

ČKAIT
23. září 2008

ŠVÉDSKO

Švédsko inženýrské profese nereguluje. Nevede žádný seznam stavebních inženýrů a techniků, ani architektů a ani žádné jejich činnosti a podniky nejsou regulovány. Kontakt: Nina Kowalewskanina.kowalewska@hsv.se

ČKAIT
23. září 2008

SLOVINSKO

Kandidát, který chce vykonávat regulovanou profesi nebo regulované činnosti ve Slovinské republice, musí poštou předložit žádost o uznání kvalifikace na předepsaném formuláři kompetentnímu úřadu s příslušnými dokumenty. Tento formulář je k dispozici na webové stránce : http://www.mddsz.gov.si/si/obrazci/#c17026.

ČKAIT
23. září 2008

NORSKO

Národní orgán pro uznávání kvalifikací - NOKUT neuděluje profesionální uznávání pro regulované profese. NOKUT může udělit obecné (akademické) uznání, které vyžaduje hodnocení kvalifikace zahraničního vyššího vzdělání ve vztahu ke kvalifikaci norského vyššího vzdělání. Obecné (akademické) uznání nedává právo vykonávat regulovanou profesi.

ČKAIT
23. září 2008

FINSKO

Ve Finsku rozhoduje o uznání zahraniční kvalifikace Finská národní rada pro vzdělání (FNBE). Rozhodnutí jsou založena na dvou zákonech. Uznávání profesní způsobilosti občanů zemí EU/EEA, kteří získali svou profesní způsobilost v jiné zemi EU/EEA, je řízeno zákonem 1093/2007 (Zákon o uznávání profesní způsobilosti, kompatibilní se Směrnicí 2005/36/EC). Rozhodnutí o uznávání, týkající se zahraniční kvalifikace, jsou provedena v souladu se zákonem (531/1986) o prokázání zahraniční profesní způsobilosti.