Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT šestým rokem připomínkovým místem LRV

ČKAIT šestým rokem připomínkovým místem LRV

ČKAIT byla v roce 2020 již šestým rokem oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. Změnou legislativních pravidel vlády se profesní komory zřízené zákonem staly od 1. 1. 2015 připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení, a to v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti jejich působnosti.
Ve struktuře Komory je nositelem úkolu a odpovědnou komisí za administraci a interní vypořádání připomínek, Legislativní komise (LK) ČKAIT.
Složení komise bylo znovu potvrzeno představenstvem dne 19. 11. 2020, jmenovitě Ing. František Hladík (předseda komise), Ing. Karel Blecha, Ing. Ladislav Brett, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Václav Jandáček, Mgr. Jana Machačková, Ing. Danka Makalová, Ing. Erika Malá, Ing. Martin Mandík, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Petr Serafín, Ing. Ladislav Schwarz, Ing. Jaromír Šišma, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jitka Víchová.
V návaznosti i na výše uvedené se LK ČKAIT v roce 2020 zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k následujícím legislativním okruhům:

a) Zákony

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byly do meziresortního řízení odeslány 4 zásadní připomínky, týkající se přípravy, organizace a provádění mistrovských zkoušek, které jsou zatím prováděny projektem NÚV za spolupráce pracovních skupin sektorových rad.

Výsledek - 1 připomínka byla akceptována, 1 neakceptována, 2 vysvětleny.

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů byly do meziresortního řízení odeslány 2 zásadní připomínky, kde jsme nesouhlasili se zavedením možnosti pro zadavatele, aby měl po ukončení soutěže lhůtu 3 měsíce na oznámení výběru dodavatele po ukončení soutěže. Ve druhé připomínce jsme navrhovali doplnit nový novelizační bod, který by sjednotil postup ukládání nápravného opatření při přezkumu zadávacích podmínek s postupem při přezkumu úkonů zadavatele v zadávacím řízení.

Výsledek - 1 připomínka byla akceptována, 1 vysvětlena

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odeslána 1 zásadní připomínka, ve které upozorňuje na skutečnost, že Komora není financována, ani částečně, z veřejných zdrojů či fondů, nejsou ji poskytovány dotace, tudíž nemůže podléhat plné informační povinnosti ve vztahu k veškeré své činnosti. Náklady spojené s vyřizováním agendy ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím by nesla ČKAIT. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni)

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

O aktivitách Komory při uplatňování svých připomínek
K návrhu stavebního zákona a změnových zákonů jsme v průběhu roku 2020 informovali v každém čísle Z+i a na webových stránkách ČKAIT.

b) Ostatní legislativní předpisy

Ke zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byly do meziresortního připomínkového řízení odeslány 2 zásadní připomínky, ve kterých Komora požadovala v textu konkretizovat zejména negativní přístup Úřadu vlády a MF ČR k posílení metodické podpory pro VZMR ze strany MMR.

Výsledek - 1 připomínka byla akceptována, jedna vysvětlena

K návrhu vyhlášky o digitální technické mapě kraje bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 82 zásadních připomínek, které se vesměs týkaly úpravy zpracování těchto map z pohledu odborníků, kteří mapy budou v praxi používat.

Výsledek - 18 připomínek bylo akceptováno, 17 akceptováno jinak, 20 neakceptováno, 27 vysvětleno

K návrhu vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 9 doporučujících připomínek, týkajících se zejména terminologie, postupu vzorkování, ukládání skládky a upozornění na vazby s jinými předpisy, které vyhláška nezmiňuje.

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 23 zásadních připomínek, které reagovaly na nesoulad s terminologií stavebního zákona.

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

K návrhu novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 18 zásadních připomínek. Komora v nich zejména upozorňuje na skutečnost, že návrh vyhlášky překračuje ukládané povinnosti vlastníkům a provozovatelům vodohospodářské infrastruktury nad rámec zákonných povinností, doplňuje a definuje odpovědnost odborného zástupce, požaduje změnu přístupu pro způsob tvorby nebo použití finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

K návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady byly do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslány 4 zásadní připomínky se zaměřením na odstranění zdvojených technických položek.

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

K Informacím o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 6 zásadních a 4 doporučující připomínky. Komise BIM ČKAIT v nich zejména opakovaně připomíná, že nejsou její připomínky řádně vypořádávány; požaduje, aby v materiálu byla uvedena informace, že bude dále sledován vývoj klasifikačního systému na EU úrovni a v českém právním prostředí; navíc je v několika případech nutné změnit dikci, která naznačuje, že věci jsou dokončeny, na dikci, že se na výstupech stále ještě pracuje.

Výsledek - do data uzávěrky VZ připomínka nebyla vypořádaná

K návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 9 zásadních připomínek, které reagovaly na náležitosti vstupní zkoušky pro znalce. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek - do data uzávěrky výroční zprávy vypořádání neproběhlo.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 84 zásadních připomínek. Bylo v nich nutné uvést a zdůvodnit systematizaci znaleckých oborů ve stavebnictví v návaznosti na autorizační obory uvedené v zákoně č. 360/1992 Sb. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek - 56 připomínek bylo akceptováno, 23 akceptováno jinak, vysvětleny byly 2 a neakceptovány 3

K návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 24 zásadních a 10 doporučujících připomínek, které se týkaly zejména technických úprav vyhlášky. Jejich cílem bylo usnadnit a zrychlit použitelnost této dokumentace v realizační praxi. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek - 10 připomínek bylo akceptováno, 2 akceptováno jinak, 16 neakceptováno, 1 akceptována částečně, 5 bylo vysvětlených

K návrhu vyhlášky o energetickém auditu bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 17 zásadních a 13 doporučujících připomínek. Byly zaměřené např. na změnu požadavků na stanovení energetických ukazatelů a možnosti efektivních úspor energie. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni)

Výsledek - do data uzávěrky výroční zprávy vypořádání neproběhlo.

K návrhu vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům jsme do mezirezortního připomínkovacího řízení odeslaly 6 zásadních připomínek, ve kterých jsme požadovali doplnit formy poskytování ČSN (digitálně, papírově, dálkově) a způsob přepočítávání sponzorovaných částí stránek na stránky celé. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni)

Výsledek - 4 připomínky byly vysvětleny, 2 neakceptovány

K návrhu vyhlášky o energetickém posudku bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 33 zásadních připomínek. Týkaly se zejména návrhu na změnu pojmů, upozornění na důležitost přesného výčtu odkazů u hodnocení ekonomické a ekologické proveditelnosti, potřeby změny textu v nesrozumitelných ustanoveních. (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).

Výsledek - do data uzávěrky výroční zprávy vypořádání neproběhlo.
K datu uzávěrky výroční zprávy ČKAIT odeslala 351 připomínek. Z nich bylo vypořádáno 244 s výsledkem - 92 akceptovaných (38 %), 42 neakceptovaných (17 %), 59 vysvětlených (24 %) a 51 akceptováno jinak, nebo částečně (21 %).
c) Stanoviska k novelám dotčených zákonů

Statistický přehled stanovisek ČKAIT k novelám legislativních předpisů.

Způsob připomínkovacího procesu Počet zákonů a připomínek
ČKAIT byla k připomínkám vyzvána - nepřipomínkovala 44 zákonů
ČKAIT nebyla k připomínkám vyzvána - připomínkovala 7 zákonů, z toho připomínek: zásadních 174 doporučujících 23
ČKAIT byla k připomínkám vyzvána - připomínkovala 9 zákonů, z toho připomínek: zásadních 141 doporučujících 13
Celkem 16 zákonů - připomínek zásadních 315 doporučujících 36 44 zákonů ČKAIT nepřipomínkovala

Pozn.: konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout na základě e-mailového požadavku autorizované osoby na adrese ckait@ckait.cz.
Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 44 návrhy zákonných předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti, anebo z důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost např.: věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby, návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel), návrh zákona o občanských průkazech, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, obecný programový dokument Modernizačního fondu.

d) Ostatní činnost

Hlavním úkolem LK byla i v roce 2020 příprava podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.

LK iniciovala zadání úkolu soukromé právní kanceláři pro vypracování zevrubného dokumentu k problematice odpovědnosti autorizovaných osob; kompletní znění je zveřejněno na webových stránkách Komory a v časopise Z+i č. 3/2020.

V návaznosti na novelu § 152 stavebního zákona a jejího odstavec 6 s účinností od 1.1.2021 (U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě), LK iniciovala odeslání žádosti o vysvětlení na MMR, jak mají stavbyvedoucí ČKAIT naplnit literu zákona, když elektronické autorizační razítko obdrží až k 1.7.2023. Reakce ministerstva je zveřejněno v časopise Z+i č. 6/2020 a na webových stránkách Komory.

LK svou stěžejní činnost i v roce 2020 soustředila na rekodifikaci nového stavebního práva (administraci a interní vypořádání připomínek členů ČKAIT).

Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK ČKAIT v roce 2020 i konkrétní dotazy svých členů. Za uplynulý rok jich obdržela 27. Dotazy se většinou týkají rozsahu oprávnění AO, jejich odpovědnosti za vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky vedení realizace stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska LK k jednotlivým dotazům byla AO zaslána poštou anebo e-mailem.

Ing. František Hladík
předseda Legislativní komise ČKAIT
místopředseda představenstva pro legislativu