Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Rekodifikace stavebního práva - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Proces přípravy a schvalování Nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. včetně jeho novel č. 195/2022 Sb., č. 152/2023 Sb., 65/2023 Sb. (novela liniového zákona) zákonem č. 126/2024 Sb. o Státním fondu podpory investic a prováděcích předpisů:

  • vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu (Pražských, Brněnských a Ostravských stavebních předpisů)
  • o dokumentaci staveb
  • o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Stručné shrnutí doložené 214 chronologicky řazenými dokumenty

V září 2017 MMR ČR předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřují k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020. Pro přípravu rekodifikace tedejší ministryně pro místní rozvoj Dostálová zřídila v listopadu 2017 „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva". Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo 6 pracovních skupin. ČKAIT byla zastoupená ve třech PS pro oblast stavebního práva hmotného, pro územní plánování a pro digitalizaci.ČKAIT se v letech 2019 až 2020 aktivně zapojila do mezirezortního připomínkového řízení, kde na základě stovek členských připomínek byly vládě předloženy vybrané připomínky nejprve k věcnému záměru a následně pak k navrhovaným textům nového stavebního zákona i k navrhovaným úpravám navazujících právních právních předpisů. Ne všechny připomínky byly ovšem vypořádány. 24. srpna 2020 schválila vláda návrhy obou zákonů na základě doporučení své legislativní rady z 25. června 2020, vzápětí vzkázala ministryně pro místní rozvoj otevřenost i pro komplexní návrh nového znění zákonů. Od prvního čtení k 5. listopadu 2020 se v parlamentu objevily vedle vládního návrhu dva zásadní komplexní pozměňovací návrhy. Podporu Hospodářského výboru získal KPN poslance Martina Kolovratníka (z hnutí ANO), který se vracel k původnímu vládnímu návrhu NSZ před zahájením připomínkového řízení a stal se výchozím návrhem i pro další projednání poslaneckou sněmovnou. K tomuto KPN poslanci navrhovali úpravy prostřednictvím dílčích pozměňovacích návrhů, které na třetím čtení poslanecká sněmovna projednala a spolu s KPN některé z nich odhlasovala dne 26. května 2021.Výbory Senátu Ústavně právní, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednaly oba návrhy zákonů a doporučily oba návrhy zamítnout. Senát dne 1. července 2021 všemi svými 65 hlasy návrhy obou zákonů zamítl. Tím se podle legislativního procesu vrátily oba návrhy do Poslanecké sněmovny parlamentu, kde 13. července 2021 při opakovaném hlasování získaly potřebnou nadpoloviční většinu všech poslanců a došlo k jejich schválení počtem 104 hlasů v případě Stavebního zákona a 103 hlasy byl přijat Změnový zákon. Oba vyšly ve Sbírce zákonů dne 13. července 2021 pod čísly 283/2021 Sb. a 284/2021 Sb. Zákon č. 195/2022 Sb. přinesl první novelizaci s odkladem účinnosti stavebního zákona o rok a zavedl přechodná ustanovení pro územní plánování a postupy týkající se povolování záměrů. Další tzv. institucionální novela dále upravuje nejen stavební zákon, ale také s ním spojené další právní předpisy dotčené změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. Vydáním ve Sbírce zákonů 5.6.2023 pod č. 152/2023 Sb. nabyla novela platnost, ke dni 1. července 2023 nabývá účinnost její první ustanovení, související s odkladem účinnosti NSZ.NSZ nabývá účinnost postupně. Vyhrazené stavby se budou povolovat už podle NSZ od 1. ledna 2024. Podle novelou upravených přechodných ustanovení k územnímu plánování a stavebnímu řádu pro stavební řízení bude kromě vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 pro ostatní stavby den nabytí účinnosti NSZ 1.7.2024. Až do 30. června 2027 bude možné v řadě řízení uvedených v § 329 NSZ předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. Tuto posoudí stavební úřady včetně DESU podle dosavadních předpisů a správní řízení takto započatá budou také podle dosavadních předpisů i dokončena. Na podkladě metodiky MMR bude záležet na počátku zpracování projektové dokumentace před 1.7.2024. Vyhláška  č. 131/2024 Sb. nahradí od 1.7.2024 dosavadní vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. S účinností od 1.7.2024 bude změněn stavební zákon zákonem č.126/2024 Sb. o Státním fondu podpory investic v souvislosti s aplikací vládního programu Dostupné bydlení a některá ustanovení budou doplněna s účinností  až k 1.1.2027 i novelou liniového zákona č. 465/2023 Sb. vyhlášenou 29.12.2023. Na této stránce jsou chronologicky uloženy všechny oficiální dokumenty a připomínky ČKAIT spojené s rekodifikací stavebního práva od roku 2017 do ledna 2024, tedy včetně aktuálně uveřejněných návrhů vyhlášek o požadavcích na výstavbu, o projektové dokumentaci, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, podrobnostech informačních systémů státní správy a také vypořádání připomínek naší profesní Komory k nim. Další návrhy prováděcích předpisů lze sledovat přímo na webové stránce MMR https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/n… a vydané znění vyhlášky o požadavcích na výstavu již v eSbírce na https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/146?zalozka=text, brněnské stavební předpisy na https://www.brno.cz/w/narizeni-4375 .

Níže jsou zveřejněné dokumenty pod pořadovými čísly:

28. 05. 2024